Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CIVIL - EXAMEN FNAL - Sem 1 - 2013-2014 (424)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (32 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cererea paratului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecata:
 • a. se poate ridica în orice faza a pricinii;
 • b. nu influen?eaza soarta cererii reconven?ionale, care se va judeca în continuare;
 • c. se va admite chiar daca, dupa ultima zi a termenului de perimare dar înainte de înregistrarea cererii de constatare a perimarii, reclamantul a efectuat un act de procedura.
2 ) (19 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?
 • a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei;
 • b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat;
 • c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care serviciile instantei functioneaza;
3 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În procedura speciala a divor?ului, hotararea judecatoreasca a primei instan?e:
 • a. este supusa apelului în toate cazurile;
 • b. nu se motiveaza daca una dintre par?i solicita instan?ei aceasta;
 • c. va dispune desfacerea casatoriei în cazul de culpa comuna a so?ilor, chiar daca paratul nu a fostmulat cerere reconven?ionala, daca prin probele administrate reiese ca amandoi so?ii sunt vinova?i de destramarea casatoriei.
4 ) (39 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
   Cheltuielile de judeata:
 • a. pot fi acordate ?i din oficiu, daca se refera la taxele judiciare de timbru, onorariile de exper?i sau despagubirea martorilor;
 • b. asupra carora instan?a a omis sa se pronun?e, pot fi ob?inute pe calea cererii de completare a hotararii;
 • c. pot fi acordate, la cerere, daca reclamantul a renun?at la judecata dupa comunicarea ac?iunii dar înainte de primul termen de judecata;
5 ) (33 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
   În cazul renun?arii la dreptul subiectiv pretins:
 • a. este necesar consim?amantul paratului daca s-a intrat în dezbaterea fondului;
 • b. nu afecteaza cererea de interven?ie principala sau cererea reconven?ionala;
 • c. se poate face în fa?a primei instan?e, a instan?ei de apel sau a instan?ei de recurs.
6 ) (17 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Proba îndeplinirii procedurii de citare se face:
 • a. numai cu dovada de primire, sau, dupa caz, cu procesul-verbal întrocmit protrivit dispozitiilor legale, proba cu martori nefiind admisibila;
 • b. prin martori daca nu exista dovada de primite sau proces-verbal întocmit în acest sens
 • c. prin prezum?ii legale relative atunci cand agenrul procedural nu a întocmit o dovada de îndeplinire a procedurii de citare,
7 ) (28 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Consta?ia în anulare de drept comun este admisibila:
 • a. daca motivele au fost invocate în recurs ?i aceastea au fost respinse ca neîntemeiate;
 • b. daca pricina s-a judecat de catre o instan?a necompetenta material, partea a invocat aceasta în motivele de recurs, dar recursul a fost respins ca tardiv;
 • c. partea nu a fost legal citata la judecarea apelului, a formulat recurs invocand acest motiv, dar recursul s-a perimat;
8 ) (30 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Cererea reconven?ionala:
 • a. se solu?ioneaza de instan?a competenta se judece cererea principala chiar daca a fost disjunsa;
 • b. trebuie sa cuprinda preten?ii ce se întemeieiaza pe acela?ii raport juridic cu cele din cererea principala;
 • c. trebuie depusa cel mai tarziu pana la prima zi de înfa?i?are sub sanc?iunea decaderii;
9 ) (4 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al judecatorului?
 • a. îndatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces;
 • b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc;
 • c. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare
10 ) (37 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
   Decizia instan?ei de recurs este obligatorie în caz de rejudecare:
 • a. cu privire la necesitatea administrarii unor probe;
 • b. cu privire la problemente de drept dezlegate;
 • c. cu privire la interpretarea probelor administrate;
11 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Intervine nulitatea cererii de chemare în judecata:
 • a. Daca lipseste semnatura reclamantului, cu conditia ca partea care invoca nulitatea sa probeze si vatamarea;
 • b. Daca lipseste obiectul cererii de chemare în judecata, vatamarea fiind prezumata;
 • c. În cazul neindicarii domiciliului sau resedintei paratului, vatamarea fiind prezumata de lege;
12 ) (13 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta?
 • a. poate fi atacata numai odata cu fondul;
 • b. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare;
 • c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare.
13 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   De cine trebuie justificata calitatea procesuala?
 • a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitatea procesuala pasiva;
 • b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva
 • c. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva.
14 ) (2 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in procesul civil?
 • a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii par?ilor;
 • b. este necesar ca par?ile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
 • c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
15 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Cererea prin care reclamantul solicita instantei judecatoresti sa se constate ca a intervenit presciptia extinctiva a dreptului paratului de a obtine executarea silita a unui debit este:
 • a. Inadmibibila în toate cazurile;
 • b. Admisibila numai daca nu s-a declansat executare silita cu privire la debitul respectiv ;
 • c. Admisibila în toate cazurile;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: