Management Brasov an IV


Test Autoevaluare: Licenta modul2 management300 - Sem 2 - 2009-2010 (442)

1 ) (270 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testul nr. 20
Prin profit se intelege:
 • a. partea ramasa din venitul total ce revine intreprinzatorului;
 • b. partea ramasa din venitul total din care se va scade impozitul catre stat;
 • c. partea ramasa din venitul total ce revine intreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv;
 • d. venitul total ce revine intreprinzatorului;
 • e. venitul final al societatii din care se va scade impozitul catre stat. Alegeti varianta corecta.
2 ) (184 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  84. In S.U.A. principalele trasaturi ale intreprinderilor dinamice sunt:
 • a. intensitatea redusa a cheltuielilor si activitatilor de cercetare-dezvoltare a intreprinderilor dinamice;
 • b. numarul si procentul intreprinderilor dinamice mici sunt net superioare intreprinderilor dinamice mari;
 • c. intreprinderile dinamice se regasesc la toate sectoarele economiei;
 • d. intre tari exista mari diferente in ceea ce priveste ramurile in care se constata o pondere mai mare a intreprinderilor dinamice;
 • e. procentul locurilor de munca create de ele este net superior procentului lor in total firme. Care din variantele prezentate nu constituie trasatura a intreprinderilor dinamice?
3 ) (3 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr. 3
ActivităŃile functiunii de producŃie sunt:
  1. pregătirea fabricaŃiei;
   2. fabricaŃia sau exploatarea;
   3. controlul tehnic de calitate;
   4. controlul sculelor si utilajelor;
   5. întreŃinerea si repararea utilajelor;
   6. producŃia auxiliară;
   7. producŃia suplimentară;
   8. producŃia pentru export.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3;4;
 • b. 2,5,7,8;
 • c. 1,5,6,7;
 • d. 2,3,5,6;
 • e. 2,3,4,8.
4 ) (48 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
Testul nr. 48
Structura de productie si conceptie de tip pe obiect este caracteristică:
 • a. tipului de producŃie de serie mică sau individuală;
 • b. tipului de productie de serie mare si de masă;
 • c. tipului de producŃie de serie mică sau mijlocie;
 • d. tipului de producŃie de serie mică;
 • e. tipului de producŃie de serie mare. AlegeŃi răspunsul corect.
5 ) (191 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  91. Relatiile interpersonale in contextul japonez au la baza conceptul AMAE care semnifica:
 • a. intreprinderea este considerata ca fiind un bun comun;
 • b. stare specifica de dependenta si intrajutorare intre membrii unei colectivitati;
 • c. lipsa intrajutorarii intre membrii unei colectivitati;
 • d. intregul este suma partilor;
 • e. capitalul este in serviciul muncii. Indicati varianta care semnifica conceptul AMAE in contextul japonez privind relatiile interpersonale?
6 ) (63 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Testul nr. 63
Fluxurile tehnologice divergente se caracterizează prin:
  1. componentele produsului, obŃinute prin prelucrarea unor materii prime diferite, converg pe o linie finală de montaj sau de amestec, de pe care rezultă produsul respectiv;
  2. se pleacă de la o singură materie primă care, după o prelucrare primară, se transformă într-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de producŃie diferite, pe fiecare dintre acestea executându-se câte un fel de produs;
  3. în aceste procese de producŃie intră o singură materie primă, din care se obŃin mai multe feluri de produse, prin prelucrări succesive sau paralele;
  4. componentele produsului merg pe linii paralele până la capătul secŃiei;
  5. componentele produsului sunt depozitate după finisare.
Răspunsul corect este dat de una din următoarele combinaŃii:
 • a. 2,3;
 • b. 1,3;
 • c. 1,4;
 • d. 1,2;
 • e. 2,5.
7 ) (144 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  44. Consiliul de supraveghere in intreprinderile germane are urmatoarele responsabilitati:
  1. aproba strategia si schimburile majore de orientare strategica;
  2. exercita functia de supraveghere in balansarea intereselor;
  3. stabileste nivelul veniturilor;
  4. numeste si demite managementul de varf;
  5. sanctioneaza salariatii;
  6. supravegheaza standardele de comportament etic.
Care din variantele de mai jos constituie principalele responsabilitati ale Consiliului de
supraveghere din intreprinderile germane:
 • a. 1,2,3,4,5
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 2,3,4,5,6
 • d. 1,2,3,5,6
 • e. 1,2,4,5,6
8 ) (25 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Testul nr. 25
Principalele tipuri de fluxuri de productie sunt:
   1. fluxuri tehnologice monoliniare;
   2. fluxuri tehnologice convergente;
   3. fluxuri tehnologice în spirală;
   4. fluxuri tehnologice divergente;
   5. fluxuri tehnologice convergente-divergente;
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3,5;
 • b. 1,2,3,4;
 • c. 1,2,4,5;
 • d. 2,3,4,5;
 • e. 1,3,4,5.
9 ) (220 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr.20
În procesul de grupare a activităŃilor pe funcŃiuni managerul va Ńine seama de
legăturile dintre obiective, funcŃiuni si activităŃi, precum si de anumite criterii, dintre
care mai semnificative ne apar:
  1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activităŃi identice ca factură
să Ńină seama si de necesitatea utilizării unor tehnici specializate de lucru în acelasi
domeniu, precum si de volumul de lucru care să justifice tratarea lor distinctă;
  2) criteriul de complementaritate care solicită gruparea unor activităŃi ca factură,
dar cu legături indispensabile ceea ce impun activităŃilor respective raporturi de
completare reciprocă sau de auxiliaritate;
  3) criteriul de convergenŃă, care are în vedere gruparea activităŃilor diferite ca
natură, care solicită tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre
realizarea acelorasi obiective;
  4) criteriul de reducere a costurilor de producŃie care are în vedere gruparea
activităŃilor diferite ca natură;
  5) criteriul desfăsurării procesului de producŃie în bune condiŃii.
Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă criterii de care managerul trebuie să
Ńină seama în procesul de grupare a activităŃilor pe funcŃiuni:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 3,4,5
10 ) (237 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr.37
Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexităŃii
si amplorii cercetărilor stiinŃifice în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă si a
actualei revoluŃii tehnico-stiinŃifice amintim:
 • a. implicaŃiile umane ale procesului de creaŃie în cercetarea stiinŃifică;
 • b. particularităŃile selecŃiei, orientării profesionale, a pregătirii si perfecŃionării personalului ce lucrează în cercetarea stiinŃifică;
 • c. factorii psihosociali ai managementului cercetării stiinŃifice;
 • d. factorii psihosociali ai managementului inovării;
 • e. aspectele psihosociale ale folosirii intereselor în cresterea eficienŃei activităŃii de cercetare stiinŃifică. Una din variantele enumerate mai sus nu reprezintă o problemă care se pune managerului din punct de vedere al complexităŃii si amplorii cercetărilor stiinŃifice în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă si a actualei revoluŃii tehnico-stiinŃifice. Care este această variantă?
11 ) (240 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr.40
Urmărirea producŃiei la nivel de societate comercială prezintă următoarele
caracteristici specifice:
  1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin secŃii si ateliere, iar în
cadrul acestora pe la locurile de muncă, preîntâmpinarea apariŃiei unor dereglări în
procesul de producŃie;
  2) pregătirea executării produselor la nivelul secŃiilor, atelierelor si locurilor de
muncă;
  3) culegerea de informaŃii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative
 • a. producŃiei; 4) compararea continuă a sarcinilor de producŃie realizate cu cele planificate; 5) exploatarea raŃională a utilajelor si instalaŃiilor. Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă caracteristici specifice urmăririi producŃiei la nivel de societate comercială:
 • b. 1,3,4
 • c. 1,2,3
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
12 ) (117 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  17. Principalele dimensiuni caracteristice ale culturilor manageriale europene sunt:
  1. participarea la decizii a salariatilor organizatiei;
  2. inovatia si performanta;
  3. increderea in fortele proprii;
  4. atitudinea in raport cu riscul;
  5. induvidualismul;
  6. tendinta spre realizare personala;
  7. intuitia la locul de munca;
  8. atitudinea fata de conflict;
Care din combinatiile de mai jos nu reprezinta principalele dimensiuni caracteristice ale culturilor
manageriale europene:
 • a. 1,3,4
 • b. 3,6,7
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
13 ) (104 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  4. Tipologia scolilor de management comparat care s-au impus in literatura de specialitate sunt:
 • a. scoala dezvoltarii economice;
 • b. scoala mediului sau environmentalista;
 • c. scoala comportamentista sau behaviorista;
 • d. scoala sistemelor inchise;
 • e. scoala de management comparat axata pe rolul „culturii”. Identificati varianta incorecta de raspuns.
14 ) (124 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  24. Principalele trasaturi ale intreprinderii europene, ca centru de organizare a afacerilor, sunt:
  1. existenta patrimoniului si asigurarea autonomiei si independentei depline in gestionarea
acestuia;
  2. caracterul dinamic, complex si diversificat;
  3. elaborarea unei politici realiste si avantajoase pentru unitate privind concurenta;
  4. inegalitatea din planul distributiei fortei de munca si a cifrei de afaceri intre diferitele
categorii de intreprinderi europene;
  5. existenta unei mari rivalitati a culturii intreprinderii nationale;
  6. organizarea procesului de productie, realizata prin manageri;
  7. maximizarea profitului si realizarea pietei unice si a monedei unice.
Care din combinatiile de mai jos intra in categoria trasaturilor intreprinderii in sistemul economic
al Pietei Unice Europene, ca centru de organizare a afacerilor:
 • a. 1,2,4,5,7
 • b. 1,2,3,5,6
 • c. 1,2,3,4,6
 • d. 2,3,5,6,7
 • e. 1,3,5,6,7
15 ) (105 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  5. G. Hofstede caracterizeaza cultura prin patru dimensiuni:
  1. individualism/colectivism;
  2. distanta fata de putere mare/mica;
  3. controlul incertitudinii intens/redus;
  4. masculinitate/feminitate;
  5. universalism/particularism;
  6. specific/difuz;
  7. afectiv/neutru.
Identificati in variantele de mai jos raspunsul corect:
 • a. 2,4,6,7
 • b. 2,3,4,5
 • c. 1,2,3,4
 • d. 4,5,6,7
 • e. 1,2,6,7

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: