Management Brasov an IV


Test Autoevaluare: Licenta modul2 management300 - Sem 2 - 2009-2010 (444)

1 ) (151 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  51. Structurile divizionale din intreprinderile germane prezinta urmatoarele trasaturi:
 • a. prevad la nivelul managementului superior un „directorat”, care se deosebeste functional de cel ce se regaseste in cadrul structurilor functionale, in sensul ca membrii directoratului specific structurilor divizionale isi impart responsabilitatea in mod egal;
 • b. membrii directoratului isi subordoneaza compartimentele de la nivel central si diviziile organizate pe domenii, pe produse sau pe zone geografice;
 • c. membrii directoratului in calitate de conducere superioara din cadrul organizarii structurale divizionale isi impart in mod egal atat responsabilitatea, cat si competenta;
 • d. structurile divizionale folosesc la sediul central mai multe persoane si cuprind mai multe functiuni decat la nivelul diviziei;
 • e. exista intreprinderi in care s-a accentuat centralizarea prin crearea de subdiviziuni. Care din variantele prezentate nu constituie o trasatura a structurilor divizionale din intreprinderile germane?
2 ) (153 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  53. Managerul poate fi angajat intr-o intreprindere germana, la mai multe niveluri, in functie de
pregatirea de care dispune, astfel cel de-al saselea nivel de angajare:
 • a. este dupa terminarea unui invatamant general, care se incheie cu un certificat de studii;
 • b. corespunde diplomei de doctorat, necesara posturilor de niveluri superioare ale managementului, in marile intreprinderi germane doua treimi din managerii de nivel superior sunt titulari ai unei diplome de doctor;
 • c. este marcat de obtinerea unei diplome dupa terminarea liceului sau a unei scoli tehnice si care ii da dreptul la angajare si acela de a se inscrie la o universitate sau la un institut politehnic;
 • d. corespunde unei diplome de studii politehnice, in care se include si invatamantul de comert, cu durata de patru ani;
 • e. diploma de studii universitare - stadiu in care se asigura candidatului un post de nivel superior. Care din variantele prezentate constituie cel mai inalt nivel de incadrare intr-o intreprindere germana?
3 ) (255 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr. 5
Pretul bunului "X" scade de la 40 de unitati monetare (Po) la 30 unitati monetare (P1), iar cererea la
acest produs creste de la 400 de bucati (Co) la 600 de bucati (C1).
Calculati coeficientul de elasticitate al cererii si alegeti raspunsul corect din variantele de mai jos:
 • a. -1;
 • b. -2;
 • c. -3;
 • d. -4;
 • e. -5.
4 ) (14 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Testul nr. 14
Principalele tipuri de productie sunt:
   1. superproducŃie;
   2. producŃie în masă;
   3. producŃie derizorie;
   4. producŃie în serie;
   5. producŃie de sezon;
   6. producŃie de conjunctură;
   7. producŃie individuală.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 2,3,4;
 • b. 5,6,7;
 • c. 2,4,7;
 • d. 1,3,4;
 • e. 3,4,5.
5 ) (122 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
22. Pentru transformarea viziunii firmei si orientarea acesteia spre competitivitate se parcurg
urmatoarele etape:
  1. cresterea dimensiunii sociale a afacerilor;
  2. evaluarea starii prezente;
  3. scaderea dimensiunii sociale a afacerilor;
  4. implicarea tuturor managerilor si compartimentelor la actiunile stabilite;
  5. implementarea, respectiv realizarea proiectelor si a tuturor activitatilor prevazute in planul
strategic.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta etape ale transformarii viziunii firmei si
orientarea acesteia spre competitivitate:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 2,4,5
6 ) (36 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
Testul nr. 36
Întreprinderile mixte sunt:
 • a. acele întreprinderi în cadrul cărora produsele finite sau componente ale acestora se obŃin în cantităŃi mari de produse, în urma unor procese tehnologice omogene;
 • b. întreprinderile dotate cu utilaje specializate în executarea operaŃiilor componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare corespunzătoare;
 • c. întreprinderile care execută o varietate mare de produse în cantităŃi mici sau chiar unicate;
 • d. înzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cât mai largi de operaŃii tehnologice si cu forŃă de muncă policalificată, conform cu felul operaŃiilor tehnologice executate de către utilaje;
 • e. întreprinderile în cadrul cărora se execută produse în serie sau unicate si care îmbină caracteristicile întreprinderilor specializate cu cele universale. AlegeŃi răspunsul corect.
7 ) (250 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr.50
Factori socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizării mediului firmei în
mediu intern si mediu extern sunt următorii:
 • a. mentalităŃile si stiinŃa;
 • b. puterea politică;
 • c. cultura;
 • d. învăŃământul;
 • e. structura socială a populaŃiei. AlegeŃi varianta corectă care nu are legătură cu factorii socio-culturali ai mediului ambiant potrivit divizării mediului firmei în mediu intern si mediu extern.
8 ) (229 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Testul nr.29
Abordarea societăŃii comerciale ca sistem se caracterizează prin faptul că:
 • a. funcŃiile manageriale nu mai sunt tratate ca unităŃi individuale;
 • b. funcŃiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unităŃi individuale;
 • c. luarea deciziilor se realizează independent de voinŃa managerului;
 • d. anterior adoptării deciziei, se studează mai multe variante, respectiv alternative;
 • e. optimizarea aprovizionării pieŃei în condiŃiile concentrării activităŃii de cercetare si a tuturor celorlalte posibilităŃi au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor în anii viitori. AlegeŃi varianta de răspuns corectă care reprezintă caracteristică specifică abordării societăŃii comerciale ca sistem.
9 ) (270 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testul nr. 20
Prin profit se intelege:
 • a. partea ramasa din venitul total ce revine intreprinzatorului;
 • b. partea ramasa din venitul total din care se va scade impozitul catre stat;
 • c. partea ramasa din venitul total ce revine intreprinzatorului dupa ce s-au scazut toate cheltuielile aferente venitului respectiv;
 • d. venitul total ce revine intreprinzatorului;
 • e. venitul final al societatii din care se va scade impozitul catre stat. Alegeti varianta corecta.
10 ) (293 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr. 18
Presupunand ca venitul V = 1000 lei, iar consumul C = 800 lei, sa se calculeze procentual inclinatia
medie spre consum.
 • a. c= 60%;
 • b. c= 40%;
 • c. c= 50%;
 • d. c= 80%;
 • e. c= 100%. Alegeti varianta corecta.
11 ) (259 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Testul nr. 9
Capitalul reprezinta:
 • a. ansamblul bunurilor reproductibile, rezultate ale unei activitati anterioare, utilizate in producerea de bunuri materiale si servicii destinate realizarii ca marfuri pe piata in scopul obtinerii de profit;
 • b. o suma importanta de bani;
 • c. ansamblul serviciilor destinate realizarii ca marfuri pe piata in scopul obtinerii de profit;
 • d. ansamblul marfurilor de pe piata;
 • e. totalitatea valorilor imobiliare de care dispune un investiror. Alegeti varianta corecta
12 ) (216 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr.16
Pentru a formula strategia, managerul trebuie să stabilească un model în care
să clarifice cele patru componente ale strategiei manageriale:
 • a. oportunitatea pieŃei;
 • b. competenŃele si resursele societăŃii comerciale;
 • c. valorile si aspiraŃiile personale ale cadrelor superioare;
 • d. sinergia, definită ca afecte sintetice ce se asteaptă, ca urmare a implementării deciziilor si utilizării resurselor organizaŃiei;
 • e. valorile morale, rolul social si responsabilitatea socială a societăŃii comerciale. AlegeŃi varianta de răspuns corectă care nu are legătură cu formularea strategiei de către manager.
13 ) (184 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  84. In S.U.A. principalele trasaturi ale intreprinderilor dinamice sunt:
 • a. intensitatea redusa a cheltuielilor si activitatilor de cercetare-dezvoltare a intreprinderilor dinamice;
 • b. numarul si procentul intreprinderilor dinamice mici sunt net superioare intreprinderilor dinamice mari;
 • c. intreprinderile dinamice se regasesc la toate sectoarele economiei;
 • d. intre tari exista mari diferente in ceea ce priveste ramurile in care se constata o pondere mai mare a intreprinderilor dinamice;
 • e. procentul locurilor de munca create de ele este net superior procentului lor in total firme. Care din variantele prezentate nu constituie trasatura a intreprinderilor dinamice?
14 ) (272 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr. 22
Titlurile de valoare sunt:
 • a. conventii intre producatori si consumatori;
 • b. inscrisuri de valoare pe piata de capital;
 • c. inscrisuri anuale intre producatori;
 • d. inscrisuri, emise in baza unor legi, care dau posesorilor dreptul de a incasa, anual, un venit variabil sau fix;
 • e. inscrisuri, emise in baza unor legi, care dau producatorilor dreptul de a-si vinde produsele pe piata. Alegeti varianta corecta.
15 ) (260 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Testul nr. 10
Randamentul se defineste ca :
 • a. raport intre cantitatea de bogatie produsa si cantitatea de resurse absorbite in decursul producerii ei;
 • b. valoare a productiei create;
 • c. efort depus pentru rezolvarea unor sarcini de productie;
 • d. valoarea in dolari a efortului depus de muncitori in procesul de productie;
 • e. suma de bani ce revine fiecarui angajat.
 • f. Alegeti varianta corecta

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: