Management Brasov an III


Test Autoevaluare: LICENTA - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - Sem 2 - 2010-2011 (1484)

1 ) (8 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Competenta profesionala semnifica:
 • a. pregatirea continua a lucratorilor;
 • b. relatia dintre oameni în procesul de munca, priceperea de a lucra în echipa;
 • c. pregatirea tehnica a lucratorilor pentru îndeplinirea functiilor legate de anumite specializari;
 • d. esenta managementului personalului organizatiei;
 • e. realizarea scopurilor organizationale.
2 ) (54 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  În planul semnificatiei, o promovare judicios conceputa si realizata este de natura sa:
    1) stimuleze în mod eficace initiativa si ambitia salariatului;
    2) dea un puternic impuls la ridicarea nivelului de calificare a salariatului;
    3) conduca la perfectionarea salariatului;
    4) scada randamentul si satisfactia în munca;
    5) mareasca satisfactia în munca a salariatului;
    6) incite salariatul sa se identifice cu functia sa si cu organizatia în care lucreaza.
Care din variantele de mai jos constituie avantaje ale unei promovari judicios concepute si realizate:
 • a. 1,2,3,4,5
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 2,3,4,5,6
 • d. 1,2,3,5,6
 • e. 1,3,4,5,6
3 ) (59 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Promovarea pe baza de rezultate are urmatoarele trasaturi:
    1) are cea mai larga raspândire;
    2) apeleaza la criterii de promovare verificabile, bazate pe comensurarea rezultatelor, ceea ce contribuie la evitarea situatiilor conflictuale;
    3) este stimulatoare pentru salariati;
    4) la promovare se tine seama de calitatile, aptitudinile si deprinderile salariatilor;
    5) analizeaza rezultatele profesionale ale salariatilor.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta trasaturi ale promovarii pe baza de rezultate:
 • a. 1,3,5
 • b. 1,2,3
 • c. 1,2,5
 • d. 2,3,4
 • e. 2,3,5
4 ) (78 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Grevele au urmatoarele trasaturi caracteristice:
 • a. sunt organizate de sindicatele reprezentative sau dupa caz de reprezentantii care vor stabili si durata acestora;
 • b. pot fi declarate pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic, politic si social al salariatilor;
 • c. participarea la greva este libera, nimeni nu poate fi constrâns sa participe la greva sau sa refuze;
 • d. salariatii aflati în greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa împiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva;
 • e. organizatorii grevei, împreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata acesteia sa protejeze bunurile unitatii si sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor. Alegeti varianta care nu reprezinta o trasatura a grevei.
5 ) (70 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  În atingerea scopurilor vizate de negocierile salariale stau urmatoarele cerinte de baza:
 • a. stimularea îndeplinirii functiilor economice ale salariatului, paralel cu stoparea sporirii acestuia preponderent pe considerente de protectie sociala;
 • b. restabilirea corelatiei între productie si fondul de salarii;
 • c. asigurarea unui control concomitent si continuu asupra evolutiei salariilor si a preturilor produselor;
 • d. fundamentarea si mentinerea unui raport între salarii-preturi-inflatie;
 • e. cunoasterea si respectarea legislatiei muncii. Care din variantele de mai sus nu constituie cerinta a negocierilor salariale?
6 ) (25 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Mentinerea personalului trebuie sa reprezinte o preocupare permanenta a managerului, iar ca modalitati concrete si utile folosite în acest scop sunt:
 • a. sprijinirea salariatilor sa înteleaga conditiile concrete ale dezvoltarii organizatiei si schimbarile în care sunt sau pot fi implicati;
 • b. gasirea de cai pentru a determina pe salariati sa nu se considere implicati activ în schimbarile în care sunt sau pot fi implicati;
 • c. sprijinirea procesului de pregatire si perfectionare a personalului, cu acordarea de ajutor concret fiecarui salariat, în vederea dezvoltarii acestuia;
 • d. influenta atitudinii si comportamentului salariatilor;
 • e. perfectionarea procesului de comunicare, prin dezvoltarea si eficientizarea întâlnirilor cu salariatii, a discutiilor individuale si de grup, a buletinelor de informare. Care din variantele de mai sus nu constituie modalitate de mentinere a personalului?
7 ) (56 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Privitor la trasaturile planificarii promovarii personalului, este necesar sa se retina urmatoarele:
 • a. prin planificarea promovarii se urmareste sa se prevada cum va evolua compozitia personalului;
 • b. planificarea promovarii constituie o preocupare permanenta si sistematica;
 • c. planificarea carierei nu se trateaza ca un proces pe care organizatia trebuie sa o dirijeze în mod sistematic;
 • d. pentru fiecare categorie de personal se determina numarul angajatilor de care organizatia trebuie sa dispuna în anul viitor;
 • e. pe baza previziunilor se concep planurile de recrutare si formare, care reprezinta componente ale planificarii promovarii. Care din variantele de mai sus nu constituie o trasatura a planificarii promovarii personalului?
8 ) (9 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Cu timpul, managementul personalului se integreaza si se transforma ca o forma specifica de:
    1) formare a personalului organizatiei;
    2) îndrumare a personalului organizatiei;
    3) control a personalului organizatiei;
    4) transformare a realitatii manageriale;
    5) îndrumare a proceselor manageriale.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristici de transformare în timp a managementului personalului:
 • a. 1,3,4
 • b. 2,3,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,3
 • e. 2,3,5
9 ) (53 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Politica de promovare:
 • a. genereaza insatisfactii si o stare permanenta de nemultumire în rândul angajatilor;
 • b. încurajeaza acordarea de avantaje materiale si morale salariatului promovat;
 • c. constituie o componenta majora a managementului personalului organizatiei, menita sa întareasca sau sa slabeasca spiritul de echipa între salariati;
 • d. reprezinta una din cele mai importante probleme sociale;
 • e. reprezinta cresterea responsabilitatii sau a nivelului de calificare. Precizati care din variantele prezentate defineste cel mai bine politica de promovare.
10 ) (17 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Cercetarile previzionale în domeniul necesarului de personal pentru organizatii trebuie sa aiba în vedere anumite rationamente:
    1) sa analizeze permanent ritmicitatea productiei;
    2) sa angajeze personal numai daca este necesar;
    3) sa analizeze, în cazul în care apar noi responsabilitati, în ce masura acestea sunt diferite de cele existente si daca nu pot fi îndeplinite cu personalul existent;
    4) sa asigure rotatia pe posturi a personalului;
    5) sa asigure cursuri de perfectionare.
Care din combinatiile de mai jos reprezinta rationamente logice în procesul cercetarilor previzionale de stabilire a necesarului de personal pentru organizatii?
 • a. 1,2,3
 • b. 1,3,4
 • c. 2,3,4
 • d. 3,4,5
 • e. 1,4,5
11 ) (14 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
  Scopul managementului previzional al necesarului de personal este:
    1) de a asigura viitorul organizatiei cu forta de munca;
    2) de a influenta din punctul de vedere al resurselor umane competitivitatea si rentabilitatea organizatiei;
    3) de creare a posibilitatilor de promovare a personalului;
    4) de asigurare a dezvoltarii personalului;
    5) de realizare a planurilor concrete de productie.
Identificati care din variantele urmatoare prezinta corect scopul managementului previzional al necesarului de personal?
 • a. 3,5
 • b. 2,3
 • c. 2,5
 • d. 1,2
 • e. 4,5
12 ) (66 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Componentele administrarii salarizarii sunt:
    1) încadrarea salariatilor pe post;
    2) evaluarea salariului cuvenit pentru fiecare post;
    3) evaluarea si clasificarea salariatilor potrivit meritelor;
    4) remunerarile suplimentare;
    5) evaluarea necesarului de materii prime;
    6) controlul programului de munca;
    7) evaluarea muncii pe fiecare sector de activitate.
Care din variantele prezentate mai jos reprezinta componente ale administrarii salarizarii:
 • a. 1,3,5,6,7
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 1,2,3,4,7
 • d. 2,4,5,6,7
 • e. 3,4,5,6,7
13 ) (82 - MULTI SELECT) ( ai ales : )
  Câmpul de aplicare a contractelor colective de munca se extinde în urmatoarele domenii:
 • a. prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din unitate;
 • b. contractele colective de munca se pot încheia la nivelul unitatilor, ramurilor de activitate si la nivel national;
 • c. contractele colective de munca se pot încheia la nivelul unor grupuri de societati comerciale si regii autonome;
 • d. în institutia în care nu sunt organizate asociatii patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociatia patronala la nivelul national poate desemna reprezentanti la negociere;
 • e. contractele colective de munca nu se pot încheia si pentru salariatii institutiilor bugetare. * Care din variantele de mai sus nu reflecta un domeniu de aplicare a contractului colectiv de munca?
14 ) (89 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Conceptul de protectie sociala:
 • a. cuprinde masuri care urmaresc actualizarea, contracararea efectelor inflatiei;
 • b. cuprinde indexari ce pot aparea între anumite categorii de venituri;
 • c. vizeaza un ansamblu de masuri care conduc la apararea indivizilor în fata riscurilor de natura economica, sociala, comportamentala, iar în sens restrâns ea se circumscrie la complexul de masuri si preocupari luate de institutiile publice si orientate spre siguranta existentei;
 • d. vizeaza masuri de stimulare a mobilitatii fortei de munca;
 • e. vizeaza masuri de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în munca a somerilor. Indicati varianta care defineste corect conceptul de protectie sociala.
15 ) (99 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Economia de timp atrage dupa sine urmatoarele efecte:
    1) economia relativa de personal;
    2) cresterea productivitatii muncii;
    3) scaderea productivitatii muncii;
    4) reducerea cheltuielilor de productie;
    5) reducerea timpului de perfectionare.
Care din variantele de mai jos prezinta corect efectele economiei de timp:
 • a. 1,2
 • b. 1,3
 • c. 1,5
 • d. 2,3
 • e. 2,4

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: