Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Drept civil. Contracte speciale - Sem 1 - 2010-2011 (3688)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (111 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt obligaţiile mandatarului?
 • a. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea revocării mandatului în caz de neîndeplinire
 • b. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea plăţii de daune interese
 • c. este obligat să păstreze pentru sine ceea ce a primit în puterea mandatului
2 ) (97 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce este acţiune redhibitorie?
 • a. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă pentru leziune
 • b. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulittea absolută pentru leziune
 • c. reprezintă un caz particular de acţiune în rezoluţiune
3 ) (46 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    De cine poate fi invocată acţiunea în revocare pentru ingratitudine?
 • a. numai de către donator
 • b. de moştenitorii donatorului
 • c. de moştenitorii donatorului dacă donatorul a decedat după expirarea termenului în care acţiunea putea fi intentată
4 ) (82 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care este capacitatea cerută antreprenorului pentru încheierea unui contract de antrepriză?
 • a. acte de dispoziţie
 • b. acte de administrare
 • c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de conservare sau de dispoziţie
5 ) (122 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt contractele solemne?
 • a. contractul de vânzare cumpărare
 • b. contractul de donaţie
 • c. contractul de mandat
6 ) (17 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Pentru ce îl garantează locatorul pe locatar?
 • a. tulburarea de fapt şi de drept provenită prin fapta unui terţ
 • b. tulburarea de fapt provenită din fapta unui terţ
 • c. viciile lucrului
7 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce capacitate poate avea deponentul pentru încheierea valabilă a contractului de depozit propriu-zis?
 • a. de a încheia acte de conservare
 • b. de a încheia acte de dispoziţie
 • c. De a fi proprietarul bunului
8 ) (54 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce dobândeşte comodatarul prin încheierea contractului de comodat?
 • a. dreptul e proprietate asupra bunului transmis
 • b. dreptul de folosinţă asupra bunului transmis
 • c. un drept de uzufruct
9 ) (93 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt condiţiile în care este antrenată răspunderea vânzătorului pentru evicţiunea rezultată din fapta unui terţ?
 • a. existenţa unei tulburări de fapt
 • b. existenţa unei tulburări de drept
 • c. cumpărătorul să fi cunoscut cauza evicţiunii la momentul cumpărării
10 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?
 • a. comodatarul poate oferi comodantului în locul lucrului împrumutat echivalentul în bani
 • b. comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul în bani dacă restituirea bunului în natură este posibilă
 • c. comodantul poate solicita echivalentul în bani a lucrului împrumutat, deşi restituirea în natură este posibilă
11 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească obiectul contractului de mandat?
 • a. să fie în circuitul civil
 • b. să privească încheierea de acte juridice
 • c. Să fie inalienabil
12 ) (94 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce fel de obligaţie este obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate în cazul contractelor de vânzare cumpărare?
 • a. de a da
 • b. de a face
 • c. de diligenţă sau de prudenţă
13 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce obiect poate avea contractul de comodat?
 • a. bunuri fungibile
 • b. bunuri nefungibile
 • c. lucruri de gen
14 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt obligaţiile locatarului?
 • a. de a-l garanta pe locator contra evicţiunii
 • b. de a-l apăra pe locator contra uzurpatorilor
 • c. De a suporta cheltuielile necesare pentru menţinerea lucrului în stare de funcţionare
15 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt obiectele contractului care atrag forma solemnă ca o condiţie de validitate?
 • a. bunuri imobile
 • b. o moştenire vacantă
 • c. terenuri

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: