Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: Obligatii contracte - Sem 1 - 2009-2010 (3072)

1 ) (92 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt consecinŃele pentru cumpărător dacă bunul ce formează obiectul contracului de vânzare cumpărare a pierit fortuit înainte de predare?
 • a. Nu poate cere despăgubiri de la vânzător;
 • b. Rămâne obligat la plata preŃului;
 • c. Poate pretinde despăgubiri doar dacă dovedeste culpa vânzătorului.
2 ) (12 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Obligatia civila imperfecta:
 • a. mai este numita si obligatie naturala;
 • b. poate fi executata silit;
 • c. mai este numita si obligatie simpla.
3 ) (134 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt incapacitatile generale in materia capacitatii de a contracta:
 • a. situatia minorilor;
 • b. interzisii judecatoresti;
 • c. minorii care nu au implinit varsta de 16 ani.
4 ) (133 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce este capacitatea de a contracta:
 • a. conditie pentru validitatea unei conventii;
 • b. capacitatea de folosinta;
 • c. capacitatea de exercitiu.
5 ) (50 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Exceptiile de la principiul relativitatii sunt
 • a. promisiunea faptei altuia, actiunile directe si stipulatia pentru altul;
 • b. promisiunea faptei altuia, prorogarea legala si stipulatia pentru altul;
 • c. promisiunea faptei altuia, simulatia si stipulatia pentru altul;
6 ) (103 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  . Ce înseamnă solidaritatea pasivă?
 • a. Fiecare debitor este Ńinut să execute o parte din obligaŃie;
 • b. Oricare dintre debitori poate fi Ńinut de creditor pentru plata întregii datorii;
 • c. Fiecare creditor poate cere debitorului să îsi execute obligaŃia asumată.
7 ) (28 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Contractele accesorii sunt:
 • a. acele contracte care au o existenta de sine statatoare si a caror soarta nu depinde de aceea a altor contracte incheiate intre parti;
 • b. acele contracte care insotesc unele contracte principale si depind de soarta acestora;
 • c. acele contracte ale caror conditii de incheiere sunt impuse de lege
8 ) (241 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt consecintele pe care le produce momentul încheierii contractului:
 • a. în raport de acest moment, în toate contractele translative de proprietate se transmite dreptul de proprietate;
 • b. în raport de acest moment se apreciazã posibilitatea de revocare, precum si caducitatea ofertei;
 • c. în raport de acest moment cumpãrãtorul suportã riscul pierii bunului, în toate cazurile.
9 ) (205 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum este definitã stipulatia pentru altul:
 • a. este un contract prin care debitorul se obligã fatã de creditor sã determine o tertã persoanã sã-si asume un angajament juridic în folosul creditorului din contract;
 • b. este un contract prin care o parte dispune ca cealaltã parte sã dea, sã facã sau sã nu facã ceva în folosul unei terte persoane care nu participã la încheierea contractului;
 • c. posibilitatea recunoscutã de lege unor persoane strãine de un contract de a actiona împotriva uneia din pãrtile contractante, invocând contractul la a cãrui încheiere nu au participat.
10 ) (104 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt caracteristicile obligaŃiilor conjuncte?
 • a. Dacă sunt mai mulŃi debitori, insolvabilitatea unuia dintre ei este suportată de către ceilalŃi debitori;
 • b. Dacă sunt mai mulŃi creditori, fiecare poate urmări pe debitor numai pentru partea sa de creanŃă;
 • c. Punerea în întârziere a debitorului sau întreruperea prescripŃiei efectuată de unul dintre creditori, profită si celorlalŃi creditori.
11 ) (90 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Când nu poate fi invocată excepŃia de neexecutare?
 • a. Atunci când partea care are interes să o invoce nu si-a executat propria obligaŃie ori nu este gata să si-o execute;
 • b. Dacă partea care pretinde executarea a exprimat la încheierea contractului un consimŃământ neviciat;
 • c. Dacă obligaŃia celui împotriva căruia excepŃia este invocată nu a devenit încă scadentă.
12 ) (3 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Obligatia de a face reprezinta:
 • a. indatorirea de a constitui sau a transmite un drept real;
 • b. indatorirea care revine subiectului pasiv, denumit debitor, de a executa o lucrare, a presta un seviciu sau de a preda un lucru;
 • c. indatorirea debitorului de a se abtine de la o anumita actiune.
13 ) (187 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se clasificã contractele dupã modul de formare:
 • a. contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
 • b. contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte obligatorii
 • c. contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit
14 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum afectează suportarea riscului contractului inserarea unui termen suspensiv sau a unei condiŃii suspensive?
 • a. Transferul dreptului real nu se realizează concomitent cu încheierea convenŃiei translative de drepturi reale, în cazul când părŃile au convenit să amâne transferul dreptului real după realizarea unei condiŃii
 • b. Pe durata cât acŃionează un caz fortuit sau de forŃă majoră, creditorul obligaŃiei născute dintr-un contract afectat de un termen poate pretinde de la debitor îndeplinirea obligaŃiei si daune-interese moratorii
 • c. Dacă transferul dreptului de proprietate s-a făcut sub o condiŃie suspensivă, riscul pieirii fortuite a lucrului cade în sarcina cumpărătorului care va fi obligat la plata preŃului către vânzător.
15 ) (108 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum calificaŃi operaŃiunea juridică prin care un terŃ se angajează faŃă de creditor să plătească datoria, fără ca pentru aceasta să ceară concursul debitorului iniŃial?
 • a. O novaŃie subiectivă prin schimbare de creditor;
 • b. O novaŃie subiectivă prin schimbare de debitor;
 • c. O subrogaŃie convenŃională în drepturile creditorului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: