Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: Obligatii contracte - Sem 1 - 2009-2010 (3072)

1 ) (92 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt consecinŃele pentru cumpărător dacă bunul ce formează obiectul contracului de vânzare cumpărare a pierit fortuit înainte de predare?
 • a. Nu poate cere despăgubiri de la vânzător;
 • b. Rămâne obligat la plata preŃului;
 • c. Poate pretinde despăgubiri doar dacă dovedeste culpa vânzătorului.
2 ) (157 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt conditiile simulatiei:
 • a. contractul public sa se incheie intotdeauna in forma autentica;
 • b. actul secret sa se incheie anterior sau concomitent cu actul public;
 • c. actul secret sa se incheie anterior sau posterior actului public.
3 ) (197 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  1. Care este importanta determinãrii momentului încheierii contractului:
 • a. determinã locul încheierii contractului;
 • b. când apare un conflict de legi în spaþiu, în raport de acest moment se stabileºte legea aplicabilã;
 • c. în cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri generic determinate, transmiterea dreptului de proprietate are loc în momentul încheierii contractului, iar riscul pieirii bunurilor se suportã de cumpãrãtor.
4 ) (249 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este sanctiunea aplicabilã în cazul în care în momentul vânzãrii lucrul vândut era pierit în tot:
 • a. nulitatea relativã;
 • b. plata de daune – interese;
 • c. nulitatea absolutã.
5 ) (74 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce include categoria avânzilor cauză?
 • a. Creditorii chirografari si ipotecari;
 • b. ReprezentanŃii convenŃionali ai părŃilor;
 • c. Succesorii cu titlu particular.
6 ) (175 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori:
 • a. in materie de mandat;
 • b. in materia contractului de antrepriza;
 • c. in materia contractului de schimb.
7 ) (111 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este regula în cazul raporturilor juridice cu pluralitate de subiecte active?
 • a. Divizibilitatea drepturilor;
 • b. Indivizibilitatea drepturilor;
 • c. Indivizibilitatea obligaŃiilor.
8 ) (152 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul:
 • a. in materia rentei viagere;
 • b. in materia actiunilor directe;
 • c. in materia contractului de inchiriere fara termen.
9 ) (138 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este forta obligatorie a ofertei:
 • a. forta obligatorie a ofertei se analizeaza atat inainte cat si dupa incheierea contractului;
 • b. forta obligatorie a ofertei de a contracta este reglementata in Codul civil;
 • c. oferta devine caduca in situatia in care ofertantul devine incapabil sau moare mai inainte de acceptarea ofertei.
10 ) (130 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele:
 • a. contracte numite si contracte nenumite;
 • b. contracte negociate si contracte obligatorii;
 • c. contracte principale si contracte accesorii.
11 ) (248 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii în rezolutiune:
 • a. sã existe o neexecutare a obligatiilor din contract, imputabilã sau neimputabilã debitorului;
 • b. neexecutarea sã se datoreze unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului;
 • c. debitorul obligatiei neexecutate sã fi fost pus în întârziere.
12 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce efecte produce asupra obligaŃei civile îndeplinirea unei condiŃii suspensive?
 • a. Dacă obiectul s-a deteriorat fără culpa debitorului, creditorul are dreptul să ceară desfiinŃarea obligaŃiei sau să ia lucrul în starea în care se găseste;
 • b. Dacă obiectul s-a deteriorat din culpa debitorului, creditorul este obligat să-l ia în starea în care se găseste putând cere o scădere de preŃ;
 • c. Dacă obiectul a pierit, în întregul său, fără greseala debitorului, debitorul este obligat să procure un alt obiect.
13 ) (105 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  În ce condiŃii se poate realiza o novaŃie valabilă?
 • a. Chiar dacă obligaŃia iniŃială este lovită de nulitate absolută, însă noua obligaŃie este valabilă;
 • b. În cazul în care o obligaŃie civilă naturală este transformată de părŃi într-o obligaŃie civilă perfectă;
 • c. Numai dacă noua obligaŃie este nulă absolut, iar partea ineresantă nu a introdus acŃiunea în anulare.
14 ) (239 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Lipsa cauzei atrage nulitatea absolutã a contractului, când se datoreazã:
 • a. lipsei formei autentice, în cazul contractelor solemne;
 • b. lipsei remiterii bunului în contractele reale;
 • c. elementului aleatoriu – riscul – în contractele aleatorii.
15 ) (213 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt efectele simulatiei:
 • a. actul secret care modificã un act public are putere atât între pãrtile contractante si succesorii lor universali, cât si fatã de terti;
 • b. inopozabilitatea fatã de terti a situatiei juridice create prin actul secret;
 • c. nulitatea actului secret.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: