Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: dr administrativ II - Sem 2 - 2009-2010 (8851)
Test adaugat de :deea

1 ) (191 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Impotriva hotararilor date de instantele de contencios administrativ:
 • a. exista posibilitatea folosirii cailor extraordinare de atac
 • b. se poate folosi numai contestatia in anulare;
 • c. nu poate fi folosita decat calea de atac a recursului.
2 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Temeiul constitutional al contenciosului administrativ este:
 • a. numai art. 52 din Constitutie, republicata;
 • b. numai art. 126 alin.(6) din Constitutie, republicata
 • c. art. 52 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, republicata.
3 ) (124 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Persoana vătămată prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate
solicita instantei de contencios administrativ si:
 • a. anularea actelor administrative emise în baza ordonantei;
 • b. pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care să înlocuiască ordonanta declarată neconstitutională;
 • c. anularea ordonantei si amendarea emitentului actului
4 ) (214 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Din punct de vedere ale competentei materiale a organului
administratiei publice care le adoptă sau emite, actele administrative sunt:
 • a. acte administrative care produc efecte pe întreg teritoriul tării, precum hotărârile adoptate de Guvern;
 • b. acte administrative cu caracter general
 • c. acte administrative de specialitate, care vizează unul sau mai multe domenii de activitate.
5 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Sectiile de contencios administrativ si fiscal ale Curtilor de Apel au competenta să judece:
 • a. în primă instantă, litigiile privind actele administrative emise de autorităti publice locale;
 • b. ca instantă de recurs, recursurile declarate împotriva sentintelor pronuntate de sectiile civile si comerciale ale tribunalelor
 • c. litigiile privind taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora în valoare mai mare de 500.000 lei.
6 ) (87 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Trăsăturile actului administrativ sunt:
 • a. este forma juridică principală de activitate a administratiei publice;
 • b. reprezintă o manifestare de vointă expresă, bilaterală si supusă unui regim de putere publică;
 • c. nu produce efecte juridice, adică nu dă nastere, modifică sau stinge raporturi juridice de drept administrativ
7 ) (156 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezintă:
 • a. exprimarea explicită, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea;
 • b. refuzul exprimat verbal de un functionar în privinta rezolvării unei cereri
 • c. ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii
8 ) (205 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Termenul de 6 luni prevazut pentru procedura prealabila este:
 • a. un termen de decadere
 • b. un termen de recomandare
 • c. un termen de prescriptie.
9 ) (171 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Împotriva unui act administrativ individual adresat unui subiect de drept
poate introduce actiune:
 • a. numai persoana căreia i se adresează;
 • b. si altă persoană dacă prin emiterea actului i se vatamă vreun drept subiectiv sau vreun interes legitim
 • c. Avocatul Poporului, din oficiu
10 ) (178 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de
contencios administrativ în termenul :
 • a. de 6 luni prevazut de lege
 • b. oricand;
 • c. de un an prevazut de lege.
11 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contractele
administrative sunt asimiliate actelor administrative.
 • a. nu sunt asimilate actelor administrative
 • b. sunt asimilate faptelor administrative
 • c. sunt asimilate actelor administrative.
12 ) (135 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Instanta de contencios administrativ poate pronunta următoarele solutii:
 • a. să anuleze în tot sau în parte actul administrativ individual sau normativ;
 • b. să oblige autoritatea publică să îsi revoce actul administrativ vătămător;
 • c. să amendeze persoana fizică sau juridică, destinatară a actului administrativ
13 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum este definit contractul de concesiune?
 • a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente
 • b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani
 • c. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute.
14 ) (79 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Sub aspectul activitătii desfăsurate, a sumelor percepute pentru
activitatea desfăsurată si al periodicitătii si ritmicitătii activitătii, serviciile publice care functionează sub formă de organe ale administratiei publice:
 • a. îsi desfăsoară activitatea numai în mod gratuit si din oficiu
 • b. pot percepe taxe, tarife si contraprestatii pentru serviciile prestate
 • c. îsi desfăsoară activitatea în mod continuu si ritmic, după programe aduse la cunostinta publicului
15 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Domeniul public este alcătuit din următoarele categorii de bunuri:
 • a. bunurile prevăzute în anexa la Legea administratiei publice locale
 • b. bunurile prevăzute în anexa la Legea nr.213/1998;
 • c. orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobândite de stat sau de unitătile administrativ-teritoriale prin uzucapiune.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: