Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: PROCESUAL CIVIL LICENTA!!!!!!!!!!!!!! - Sem 2 - 2011-2012 (751)
Test adaugat de :Liviu

1 ) (79 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Pot fi atacate în recurs:
 • a. numai deciziile;
 • b. deciziile;
 • c. numai sentin?ele.
2 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Mandatarul cu procura generala autentica poate sa reprezinte în judecata:
 • A. mandatarul cu procura generala poate sa reprezinte in judecata pe mandant, numai daca acest drept i-a fost dat anume. (67 CPC )
 • B. alt raspuns
3 ) (96 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Actiunea în revendicare este o actiune:
 • a. în realizare;
 • b. în constatare;
 • c. în constituire de drepturi
4 ) (35 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Nu se admite ca mijloc de proba pentru dovedirea motivelor de
recuzare:
 • A. INTEROGATORIUL (31 CPC )
 • B. alt raspuns
5 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
Cererile privitoare la nulitatea casatoriei, nulitatea sau desfacerea
adoptiei sunt de competenta:
 • A. JUDECATORIILOR
 • B. alt raspuns
6 ) (58 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Potrivit actualei reglementari, reprezinta cai de atac ordinare în dreptul procesual civil român:
 • a. apelul;
 • b. recursul, dar numai cel prevazut de art 304’ C. proc. Civ.;
 • c. revizuirea.
7 ) (200 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ter?ul chemat în garan?ie:
 • a. este obligat sa ia procedura in stadiul in care se gaseste in momentul introducerii sale in proces;
 • b. nu este indreptatit sa formuleze aparari care vizeaza pretentia din cererea de chemare in judecata;
 • c. are o pozitie subordonata partii care a formulat cererea de chemare in garantie.
8 ) (188 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cererea de chemare în judecata a altei persoane:
 • a. trebuie formulata de parat cel mai tarziu pana la inchiderea dezbaterilor inaintea primei instante;
 • b. este admisibila numai in actiunile reale;
 • c. nu trebuie incuviintata in principiu.
9 ) (132 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Încheierea de respingerea a cererii de abtinere:
 • a. nu este supusa nici unei cai de atac;
 • b. poate fi atacata numai de cel care s-a abTinut;
 • c. poate fi atacata odata cu hotarârea de fond, însa numai de partea care ar fi avut interesul sa îl recuze pe cel în cauza.
10 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cererea de preschimbare a termenului luat în cuno?tin?a:
 • a. se solu?ioneaza de catre completul de judecata, când aceasta cerere este facuta în cursul judecarii procesului;
 • b. se solu?ioneaza în termen de 10 zile;
 • c. se solu?ioneaza fara citarea par?ilor
11 ) (107 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Împotriva executarii ordonan?ei pre?edin?iale se poate face:
 • a. apel;
 • b. recurs;
 • c. contesta?ie.
12 ) (161 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Asociatiile sau societatile fara personalitate juridica:
 • a. nu pot sta in judecata ca reclamante sau parate;
 • b. pot sta in judecata ca reclamante daca au organe proprii de conducere;
 • c. pot sta in judecata ca parate daca au organe proprii de conducere
13 ) (214 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Procurorul poate sa exercite caile de atac:
 • a. indiferent daca a participat sau nu la judecata finalizata cu hotararea care se ataca;
 • b. numai in materiile expres prevazute de lege;
 • c. daca pricina respectiva nu are caracter strict personal.
14 ) (100 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Potrivit legii, participarea procurorului în procesul civil este obligatorie:
 • a. atunci când legea prevede expres;
 • b. în cauzele cu minori;
 • c. atunci când procurorul ierarhic superior dispune în acest sens.
15 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cita?ia, sub sanc?iunea nulita?ii, trebuie înmânata par?ii:
 • a. cu cel pu?in 3 zile înaintea termenului de judecata;
 • b. cu cel pu?in 5 zile înaintea termenului de judecata;
 • c. cu cel pu?in 7 zile înaintea termenului de judecata.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: