Stiinte Juridice si Administrative Brasov an IV


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL CIVIL - EXAMEN FNAL - Sem 1 - 2013-2014 (421)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (33 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
   În cazul renun?arii la dreptul subiectiv pretins:
 • a. este necesar consim?amantul paratului daca s-a intrat în dezbaterea fondului;
 • b. nu afecteaza cererea de interven?ie principala sau cererea reconven?ionala;
 • c. se poate face în fa?a primei instan?e, a instan?ei de apel sau a instan?ei de recurs.
2 ) (34 - MULTI SELECT) (BC ai ales : )
   Suspendarea legala de drept intervine:
 • a. cand amandoua par?ile o cer;
 • b. în cazul ivirii unui conflict de competen?a;
 • c. cand, dupa o amaanare a judeca?ii în temeiul învoielii par?ilor, acestea nu staruie în judecata.
3 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Daca cel citat, aflandu-se la domiciliu, nu vrea sa primeasca cita?ia:
 • a. agentul procedural va afi?a cita?ia pe u?a locuin?ei celui citat, încheind proces-verbal în acest sens;
 • b. agentul procedural face proces verbal ?i instan?a va dispune citarea prin publicitate;
 • c. agentul procedural va face men?iune despre refuzul de primire, va restitui în întregime cita?ia instan?ei, care va judeca procesul fara alte formalita?i relative la citare;
4 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În cazul asigurarii dovezilor:
 • a. Daca exista urgenta, aceasta procedura poate fi utilizata pentru a se constata marturia unei persoane, parerea unui expert, starea unor lucruri, sau pentru a se dobandi recunoasterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept;
 • b. Întampinarea este obligatori;
 • c. În toate cazurile, procedura de asigurare a dovezilor se realizeaza cu citarea partilor;
5 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Intervine nulitatea cererii de chemare în judecata:
 • a. Daca lipseste semnatura reclamantului, cu conditia ca partea care invoca nulitatea sa probeze si vatamarea;
 • b. Daca lipseste obiectul cererii de chemare în judecata, vatamarea fiind prezumata;
 • c. În cazul neindicarii domiciliului sau resedintei paratului, vatamarea fiind prezumata de lege;
6 ) (21 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   De cine trebuie justificata calitatea procesuala?
 • a. de reclamant pentru calitatea procesuala activa si de parat pentru calitatea procesuala pasiva;
 • b. de reclamant atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva
 • c. de parat atat pentru calitatea procesuala activa cat si pentru calitatea procesuala pasiva.
7 ) (29 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În procedura speciala a divor?ului, hotararea judecatoreasca a primei instan?e:
 • a. este supusa apelului în toate cazurile;
 • b. nu se motiveaza daca una dintre par?i solicita instan?ei aceasta;
 • c. va dispune desfacerea casatoriei în cazul de culpa comuna a so?ilor, chiar daca paratul nu a fostmulat cerere reconven?ionala, daca prin probele administrate reiese ca amandoi so?ii sunt vinova?i de destramarea casatoriei.
8 ) (11 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
   Hotararile primei instante sunt executorii de drept cand au ca obiect:
 • a. Despagubiri pentru accidente de munca;
 • b. Pensii acordate în cadrul asigurarilor sociale;
 • c. Despagubiri în caz de moarte daca despagubirile s-au acordat sub forma unei sume fixe;
9 ) (20 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente?
 • a. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat;
 • b. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel;
 • c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul.
10 ) (16 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce caracter au normele care prevad compunerea instantei?
 • a. supletiv;
 • b. imperativ;
 • c. dispozitiv.
11 ) (19 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se calculeaza termenul pe zile in procesul civil?
 • a. se calculeaza pe zile libere, actul procesual, putand fi efectuat in tot cursul zilei;
 • b. se calculeaza pe zile pline, actul fiind considerat facut in termen daca se trimite in acest termen prin posta recomandat;
 • c. se calculeaza pe zile libere, actul putand fi depus numai in orele in care serviciile instantei functioneaza;
12 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cererea prin care se solicita înfiin?area sechestrului judiciar:
 • a. se solu?ioneaza în toate cazurile de instan?a în raza careia se afla bunul ce urmeaza a fi pus sub sechestru;
 • b. se solu?ioneaza de urgen?a, fara citarea par?ilor;
 • c. se solu?ioneaza prin încheiere supusa recursului în termen de 5 zile de la pronun?are.
13 ) (26 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În cazul renun?arii la judecata:
 • a. daca reclamantul renun?a la judecata în intervalul dintre introducerea ac?iunii ?i comunicarea eu catre parat, renun?area produce efectele specifice, fara acodrul paratului, reclamantul putand fi obligat la cerere la cheltuielile de judecata;
 • b. daca reclamantul renun?a la judecata în intervalul dintre introducerea ac?iunii ?i comunicarea ei catre parat, renun?area produce efectele specifice, cu acordul paratului, reclamantul neputand fi însa obligat la cheltuielile de judecata;
 • c. daca renun?area intervine dupa ce s-a comunicat paratului cererea de chemare în judecata, dar înainte de a se intra în dezbaterea fondului, daca legea nu prevede altfel, renun?area produce efectele specifice, fara a fi necesar acordul paratului, dar la solicitarea acestuia, reclmantul poate fi obligat la cheltuieli de judecata.
14 ) (3 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
   Daca minorul – parte litiganta, împlineste în timpul procesului varsta de 14 ani, atunci:
 • a. Reprezentarea legala se transforma în asistare;
 • b. Minorul va fi citat persoanal;
 • c. Reprezentarea legala se transforma în asistare, urmand a fi citat parintele sau tutorele;
15 ) (36 - MULTI SELECT) (AB ai ales : )
   Modificarea sau casarea unei hotarari se poate cere:
 • a. cand hotararea s-a dat cu încalcarea competen?ei altei instan?e;
 • b. cand instan?a a depa?it atribu?iile puterii judecatore?ti;
 • c. Cand hotararea se întemeiaza pe o gre?eala grava de fapt, decurgand dintr-o apreciere eronata a probelor administrate.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: