Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 5-tema 5 licenta - Sem 2 - 2012-2013 (127)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (18 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce îndatoriri/obligaţii au funcţionarii publici
 • a. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici;
 • b. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publica sau particulara a convingerilor si preferintelor politice;
 • c. obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pentru el sau pentru altii, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.
2 ) (20 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte măsura temporară şi unilaterala dispusă de conducerea instituţiei
publice prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul, dar în afara organului din care face parte.Delegarea într-o funcţie publică reprezintă:
 • a. măsura unilaterală dispusă de conducere pe timp limitat, prin care funcţionarul public subordonat are obligaţia de a îndeplini funcţia publică în interesul unei alte autorităţi sau instituţii publice, de regulă într-o altă localitate
 • b. măsura temporară şi unilaterală dispusă de conducerea autorităţii sau instituţiei publice şi prin care funcţionarul subordonat are îndatorirea de îndeplinire a unor activităţi în interesul, dar în afara, organului din care face parte
 • c. promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea unei funcţii de conducere vacante
3 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Pot fi infracţiuni specifice care atrag răspunderea penală a funcţionarului public,între altele şi:
 • a. luarea de mită,neglijenţa în serviciu,delapidarea,insubordonarea
 • b. darea de mită,insubordonarea,abuzul de încredere
 • c. purtarea fără drept a unor însemne oficiale,ruperea de sigilii şi purtarea abuzivă
4 ) (4 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce reprezintă actul de numire a unei persoane într-o funcţie publică
 • a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual
 • b. un act de dreptul muncii
 • c. un act de drept administrativ normativ
5 ) (15 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Principiul eficienţei şi eficacităţii funcţiei publice din ce categorie de principii face
parte
 • a. principiul inamovibilitătii
 • b. principiul independentei
 • c. principiul eficientei si eficacitătii
6 ) (29 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Sunt principii ale exercitării funcţiei publice, între altele şi următoarele:
 • a. principiul legalităţii potrivit căruia,noţiunea de funcţie publică este definită prin lege,iar funcţiile publice sunt cele prevăzute în anexa legii;
 • b. principiul obiectivităţii,în sensul că exercitarea funcţiei publice trebuie făcută în acord cu interesele private personale ale funcţionarului public;
 • c. principiul secretizării informaţiilor de interes public legate de procesul decizional;
7 ) (9 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce denumire are organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu
personalitate juridică, înfiinţat în subordinea Ministerului de Interne, pentru crearea şi
dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial
 • a. Consiliul Superior al Magistraturii
 • b. Agentia Natională a Functionarilor Publici
 • c. Consiliul Functionarilor Publici si al Reformei Administrative
8 ) (11 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce sancţiuni disciplinare se pot aplica funcţionarilor publici
 • a. amenda penală
 • b. mustrare scrisă
 • c. suspendarea din functia publică pentru o perioadă de cel mult 5 ani
9 ) (1 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care este condiţia privind vârsta minimă, cerută unei persoane, de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 republicată, pentru ocuparea unei funcţii publice
 • a. 18 ani
 • b. 27 de ani
 • c. 35 de ani
10 ) (28 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sunt trăsături caracteristice ale funcţiei publice:
 • a. funcţia publică are caracter propriu, continuu şi obligatoriu
 • b. funcţia publică se exercită în regim de drept privat
 • c. exercitarea funcţiei publice presupune încheierea unui contract individual de muncă
11 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Delegarea reprezintă:
 • a. delegarea reprezintă o schimbare temporară a locului de exercitare a funcţiei, de regulă într-o altă localitate şi la o altă autoritate sau instituţie publică;
 • b. o măsură care nu se realizează în interesul autorităţii sau instituţiei publice care deleagă,ci al funcţionarului public delegat;
 • c. o măsură definitivă dispusă de conducerea autorităţii sau instituţiei publice;
12 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce caracteristici prezintă funcţia publică
Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi:
 • a. apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administratiei publice din care face parte;
 • b. exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care formeaza continutul sau reprezinta o facultate la aprecierea titularului functiei;
 • c. drepturile si obligatiile care formeaza continutul functiei publice nu sunt exercitate in regim de putere publica.
13 ) (8 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Ce fapte săvârşite de un funcţionar public, sunt considerate abateri disciplinare,
conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
 • a. darea sau luarea de mita
 • b. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit
 • c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor
14 ) (20 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Calitatea de funcţionar public este compatibilă cu una din următoarele calităţi:
 • a. calitatea de membru al unui grup de interes economic;
 • b. calitatea de reprezentant al unei instituţii publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
 • c. calitatea de mandatar al unei persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită;
15 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care fapte săvârşite de funcţionarul public în timpul sau în legătură cu serviciul sunt
considerate infracţiuni
 • a. neglijenta în serviciu
 • b. întârzierile repetate de la serviciu
 • c. refuzul nejustificat de a îndeplini atributiile de serviciu

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: