Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: testt 2 - Sem 2 - 2012-2013 (221)
Test adaugat de :monalisa

1 ) (7 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre decretele emise de către Preşedintele României nu poate fi atacat în faţa
instanţelor de contencios administrative
Care dintre urmatoarele decrete emise de catre Presedintele Romaniei nu poate fi atacat in fata instantelor de contencios administrativ ?
 • a. decretul emis pentru aplicarea regimului starii de razboi
 • b. decretul emis pentru acordarea gratierii individuale
 • c. decretul emis pentru desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru
2 ) (36 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Printre atributiile consiliului local se numara si:
 • a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului (dupa caz)
 • b. atributii privind numirea prefectului
 • c. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guvern
3 ) (48 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce categorie de atribuţii ale consiliului local intră aprobarea bugetului local
 • A. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local:
 • B. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului:
 • C. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului:
 • D. atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni:
 • E. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
4 ) (39 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii:
 • a. in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 3 luni consecutive
 • b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
 • c. in cazul in care nu a adoptat în 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
5 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cu ce alte funcţii/calităţi sunt incompatibile funcţiile de primar si viceprimar
 • A. funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local;
 • B. funcţia de membru al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor la o societate comercială;
 • C. funcţia de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+C
6 ) (35 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt atribuţii ale consiliului local:
 • A. înfiinţarea şi organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigurarea bunei funcţionări a acestora;
 • B. adoptarea de hotărâri privind obligarea persoanelor juridice române sau străine, a organizaţiilor neguvernamentale ori a altor parteneri sociali de a se asocia în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 • C. asigurarea libertăţii comerţului şi încurajarea liberei iniţiative, în condiţiile legii.
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+C
7 ) (5 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Atribuţiile Preşedintelui României ca şef al Executivului privesc:
 • A. consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită;
 • B. declararea mobilizării parţiale sau totale, cu aprobarea prealabilă sau, în cazuri excepţionale, ulterioară a Parlamentului;
 • C. înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
 • a. A+B
 • b. A+B+C
 • c. B+C
8 ) (38 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Când se dizolvă de drept consiliul local
 • A. 3 hotărâri, adoptate într-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate în mod irevocabil de instanţa de contencios administrativ;
 • B. nu se întruneşte timp de 3 luni în cursul unui an;
 • C. nu a adoptat nici o hotărâre în 3 şedinţe ordinare consecutive.
 • a. A
 • b. B
 • c. C
9 ) (28 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   In exercitarea atributiilor legale ce ii revin, prefectul emite:
 • a. decizii;
 • b. instructiuni;
 • c. ordine.
10 ) (18 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea
Guvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului este compatibila doar cu anumite functii, care sunt acelea
 • a. aceea de parlamentar
 • b. aceea de judecator
 • c. aceea de cenzor la societatile comerciale
11 ) (29 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   In exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:
 • a. ordine;
 • b. ordine si dispozitii;
 • c. dispozitii si alte acte juridice.
12 ) (47 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   De cine este ales primarul
 • a. locuitorii cu drept de vot ai localitatii (cetatenii circumscripţiei teritoriale electorale locala) ;
 • b. consilierii locali;
 • c. consilierii judeteni, la propunerea primarului.
13 ) (21 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Care sunt atributiile Primului-ministru, care deriva din sarcinile de conducere sau
coordonare a structurilor din sistemul administratiei ministeriale
 • a. obligatia de a raspunde la interpelarile care ii sunt adresate de deputati
 • b. numirea secretarilor de stat
 • c. prezentarea Camerei Deputatilor sau Senatului de rapoarte şi declaratii cu privire la politica Guvernului
14 ) (25 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Ce atribuţii are prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului
 • a. a actiona pentru asigurarea climatului de pace sociala, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale
 • b. sanctionarea cetatenilor care nu-si platesc impozitele si taxele datorate
 • c. numirea sau eliberarea din functie a primarului
15 ) (31 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum se numeşte redistribuirea de competente administrative si financiare de la
ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre
propriile structuri de specialitate din teritoriu
 • a. descentralizare
 • b. deconcentrare
 • c. desistare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: