Stiinte Juridice si Administrative Brasov an III


Test Autoevaluare: DREPT PROCESUAL PENAL . PARTE SPECIALA 2 - Sem 2 - 2012-2013 (937)
Test adaugat de :mancipri

1 ) (69 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Hotărârea judecătorească penală, sentinŃă sau decizie:
 • a. se redactează de grefier;
 • b. se redactează de toŃi judecătorii din complet;
 • c. se redactează de unul dintre judecătorii din complet;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
2 ) (161 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Împotriva hotărârii de admitere a cererii de reabilitare se poate
declara:
 • a. apel si recurs;
 • b. apel sau recurs
 • c. recurs;
 • d. nici una din variantele de mai sus
3 ) (162 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Anularea reabilitării poate fi cerută:
 • a. numai de procuror;
 • b. de procuror sau de partea vătămată, după caz
 • c. de condamnat, de soŃ sau rudele apropiate ori de procuror
 • d. nici una din variantele de mai sus
4 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Poate cere revizuirea unei hotărâri penale definitive, în cazul în
care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a unui
drept prevăzut de ConvenŃia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertăŃilor fundamentale:
 • a. numai procurorul;
 • b. numai persoana al cărei drept a fost încălcat sau soŃul acesteia;
 • c. soŃul condamnatului, chiar si după moartea acestuia
 • d. nici una din variantele de mai sus
5 ) (120 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Una din părŃi prezintă o înregistrare video în procesul penal ca
probă:
 • a. înregistrarea video efectuată de parte este inadmisibilă ca mijloc de probă, dacă a fost făcută fără autorizarea instanŃei;
 • b. înregistrarea video poate servi ca mijloc de probă, chiar dacă a fost efectuată de parte, cu condiŃia ca infracŃiunea să fie cercetată la plângere prealabilă;
 • c. înregistrarea poate servi ca mijloc de probă dacă nu este interzisă de lege sau dacă priveste înregistrări ale propriilor convorbiri sau comunicări ale părŃii purtate cu terŃi;
 • d. nici una din variantele de mai sus
6 ) (18 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Procedura prezentării materialului de urmărire penală:
 • a. nu poate fi repetată;
 • b. trebuie repetată dacă organele de urmărire penală au administrat probe noi;
 • c. poate fi repetată dacă învinuitul a refuzat să semneze procesulverbal;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
7 ) (134 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Măsurile preventive pot fi dispuse prin:
 • a. rezoluŃia organului de cercetare penală
 • b. rezoluŃia procurorului;
 • c. ordonanŃa procurorului;
 • d. nici una din variantele de mai sus
8 ) (125 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Procurorul trebuie să efectueze actele de cercetare cu privire la
cererea de revizuire în termen de:
 • a. 2 luni de la data introducerii cererii de revizuire;
 • b. 30 de zile de la data introducerii cererii de revizurie;
 • c. oricând;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
9 ) (71 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
    Procurorul trebuie să participe la sedinŃele de judecată:
 • a. numai dacă este citat;
 • b. numai când consideră necesar;
 • c. numai în cauzele în care instanŃa a fost sesizată prin rechizitoriu
 • d. nici una din variantele de mai sus.
10 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    În cazul infracŃiunii flagrante pentru care este necesară plângerea
prealabilă:
 • a. organul de urmărire penală este obligat să constate fapta si apoi să cheme partea vătămată pentru a o întreba dacă formulează plângere prealabilă;
 • b. organul de urmărire penală constată fapta dacă există plângerea prealabilă a părŃii vătămate;
 • c. organul de urmărire penală constată fapta, iar partea vătămată are posibilitatea să formuleze plângerea prealabilă în termen de 2 luni de la acest moment;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (113 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Minorul:
 • a. nu poate fi ascultat ca martor în procesul penal;
 • b. nu este obligat să declare ca martor în procesul penal
 • c. poate fi ascultat ca martor
 • d. nici una din variantele de mai sus
12 ) (129 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Împotriva ordonanŃei organului de cercetare penală prin care se
dispune reŃinerea:
 • a. învinuitul poate formula plângere, înainte de expirarea termenului de 24 de ore, plângere care se soluŃionează de procuror;
 • b. învinuitul poate formula plângere, înainte de expirarea termenului de 24 de ore, plângere care se soluŃionează de instanŃă în termen de 3 zile de la data sesizării;
 • c. învinuitul nu poate formula plângere;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
13 ) (83 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Partea civilă si partea responsabilă civilmente pot face apel:
 • a. în ceea ce priveste latura civilă si latura penală;
 • b. numai în ceea ce priveste latura penală;
 • c. numai în ceea ce priveste latura civilă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
14 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    În cazul în care persoana vătămată printr-o infracŃiune solicită să
participe în procesul penal în calitate de parte civilă si, în acelasi timp,
introduce o acŃiune la instanŃa civilă:
 • a. hotărârea definitivă si irevocabilă a instanŃei penale are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei civile care judecă acŃiunea civilă cu privire la existenŃa faptei, a persoanei care a săvârsit-o si a vinovăŃiei acesteia;
 • b. hotărârea definitivă a instanŃei civile are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei penale cu privire la existenŃa faptei, a persoanei care a săvârsit-o si a vinovăŃiei acesteia;
 • c. judecata în faŃa instanŃei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale
 • d. nici una din variantele de mai sus
15 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Împotriva ordonanŃelor sau rezoluŃiilor, după caz, de neîncepere a
urmăririi penale, de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de
încetare a urmăririi penale poate face plângere:
 • a. după respingerea plângerii de către prim-procurorul parchetului, procurorul general sau, după caz, de către procurorul sef de secŃie, de către partea vătămată, învinuit sau inculpat;
 • b. după respingerea plângerii formulate conform art. 275-278 C. proc. pen., în termen de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare, de către persoana vătămată si de către orice alte persoane ale căror interese sunt vătămate;
 • c. după admiterea plângerii formulate conform art. 275-278 C. proc. pen., în termen de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare, de către persoana vătămată si de către orice alte persoane ale căror interese sunt vătămate, plângerea urmând a fi adresată instanŃei;
 • d. nici una din variantele de mai sus.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: