Management Brasov an IV


Test Autoevaluare: Licenta modul2 management300 - Sem 2 - 2009-2010 (442)

1 ) (240 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr.40
Urmărirea producŃiei la nivel de societate comercială prezintă următoarele
caracteristici specifice:
  1) asigurarea trecerii continue a obiectelor muncii prin secŃii si ateliere, iar în
cadrul acestora pe la locurile de muncă, preîntâmpinarea apariŃiei unor dereglări în
procesul de producŃie;
  2) pregătirea executării produselor la nivelul secŃiilor, atelierelor si locurilor de
muncă;
  3) culegerea de informaŃii cu privire la stadiul îndeplinirii cantitative si calitative
 • a. producŃiei; 4) compararea continuă a sarcinilor de producŃie realizate cu cele planificate; 5) exploatarea raŃională a utilajelor si instalaŃiilor. Care din combinaŃiile de mai jos reprezintă caracteristici specifice urmăririi producŃiei la nivel de societate comercială:
 • b. 1,3,4
 • c. 1,2,3
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
2 ) (51 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
Testul nr. 51
Caracteristicile de bază ale structurii de producŃie si concepŃie de tip tehnologic sunt:
  1. denumirea secŃiilor de bază este dată de procesul tehnologic care se execută în cadrul acestora;
  2. organizarea secŃiilor de producŃie este realizată după principiul obiectului de fabricaŃie;
  3. în cadrul secŃiilor de producŃie există locuri de muncă universale, a căror funcŃionare este asigurată de forŃa de muncă de înaltă calificare;
  4. locurile de muncă sunt specializate în realizarea unei singure operaŃii sau a unui număr foarte mic de operaŃii;
  5. amplasarea locurilor de muncă se face după principiul grupelor omogene de masini.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3;
 • b. 2,4,5;
 • c. 1,3,5;
 • d. 2,3,4;
 • e. 3,4,5.
3 ) (135 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  35. In Anglia, abordarile managerilor fata de sindicate se grupeaza in:
  1. pluraliste;
  2. unilaterale;
  3. centrale;
  4. ramuri;
  5. subramuri.
Care din variantele de mai jos prezinta corect gruparea sindicatelor din punctul de vedere al
abordarilor managerilor britanici:
 • a. 1,5
 • b. 1,4
 • c. 1,2
 • d. 2,3
 • e. 4,5
4 ) (231 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Testul nr.31
În activitatea managerială controlul urmăreste:
  1) analiza rezultatelor;
  2) bugetul previzionat;
  3) echilibrul financiar al firmei;
  4) eficienŃa economică a activităŃii;
  5) cresterea profitului.
Care din combinaŃiile de mai jos au legătură cu controlul:
 • a. 1,3,4
 • b. 1,2,4
 • c. 1,4,5
 • d. 1,3,5
 • e. 3,4,5
5 ) (144 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  44. Consiliul de supraveghere in intreprinderile germane are urmatoarele responsabilitati:
  1. aproba strategia si schimburile majore de orientare strategica;
  2. exercita functia de supraveghere in balansarea intereselor;
  3. stabileste nivelul veniturilor;
  4. numeste si demite managementul de varf;
  5. sanctioneaza salariatii;
  6. supravegheaza standardele de comportament etic.
Care din variantele de mai jos constituie principalele responsabilitati ale Consiliului de
supraveghere din intreprinderile germane:
 • a. 1,2,3,4,5
 • b. 1,2,3,4,6
 • c. 2,3,4,5,6
 • d. 1,2,3,5,6
 • e. 1,2,4,5,6
6 ) (124 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  24. Principalele trasaturi ale intreprinderii europene, ca centru de organizare a afacerilor, sunt:
  1. existenta patrimoniului si asigurarea autonomiei si independentei depline in gestionarea
acestuia;
  2. caracterul dinamic, complex si diversificat;
  3. elaborarea unei politici realiste si avantajoase pentru unitate privind concurenta;
  4. inegalitatea din planul distributiei fortei de munca si a cifrei de afaceri intre diferitele
categorii de intreprinderi europene;
  5. existenta unei mari rivalitati a culturii intreprinderii nationale;
  6. organizarea procesului de productie, realizata prin manageri;
  7. maximizarea profitului si realizarea pietei unice si a monedei unice.
Care din combinatiile de mai jos intra in categoria trasaturilor intreprinderii in sistemul economic
al Pietei Unice Europene, ca centru de organizare a afacerilor:
 • a. 1,2,4,5,7
 • b. 1,2,3,5,6
 • c. 1,2,3,4,6
 • d. 2,3,5,6,7
 • e. 1,3,5,6,7
7 ) (245 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Testul nr.45
În condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, bugetele de venituri si cheltuieli ale
întreprinderilor trebuie să vizeze:
 • a. activitatea comercială;
 • b. activitatea de cercetare-dezvoltare;
 • c. toate compartimentele, toate funcŃiile unităŃilor respective, adică nu numai producŃia, ci si cercetarea-dezvoltarea, activitatea comercială, cea de personal si financiar-contabilă, insistând pe elementele de contact al acestora cu managementul financiar;
 • d. împrumuturile bancare;
 • e. o serie de informaŃii cu privire la unitate si la produsele acesteia. Ce anume vizează în condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, bugetele de venituri si cheltuieli ale întreprinderilor? IndicaŃi varianta de răspuns corectă.
8 ) (281 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
  Testul nr. 6
Cresterea economica zero reflecta situatia in care:
 • a. rezultatele economice sunt nule;
 • b. nivelul rezultatelor economice este constant;
 • c. rezultatele economice sunt sub planurile adoptate;
 • d. rezultatele economice si populatia totala sporesc in acelasi ritm;
 • e. rezultatele economice si populatia totala sporesc in acelasi ritm, iar nivelul rezultatelor pe locuitor ramane constant. Alegeti varianta corecta.
9 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
Testul nr. 52
Sistemul de organizare spatială a productiei bazat pe amplasarea locurilor de muncă conform principiului pe obiect presupune:
 • a. formarea în cadrul secŃiei sau atelierului atât a unor grupe de locuri de muncă omogene sub raport tehnologic cât si a unor linii de producŃie specializate pe obiect;
 • b. formarea în cadrul sectiei sau atelierului a unor linii de productie;
 • c. dispunerea sculelor pe bancurile de lucru;
 • d. constituirea în cadrul sectiei sau atelierului de productie a unor grupe de locuri de muncă omogene sub raport tehnologic;
 • e. dispunerea muncitorilor după vechimea în producŃie. AlegeŃi răspunsul corect.
10 ) (50 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
Testul nr. 50
Coeficientul mediu calendaristic (Cmc) se calculează cu relaŃia:
CalculaŃi coeficientul mediu calendaristic pentru:
Cmc= Nzcal/ Nz luc= Nz cal/Nz cal- Nz nel
- Nzcal - numărul de zile calendaristice al perioadei considerate = 365 zile;
- Nz nel - numărul de zile nelucrătoare al perioadei considerate = 75 zile.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele variante:
 • a. 2,35;
 • b. 1,75;
 • c. 0,25;
 • d. 1,55;
 • e. 1,26.
11 ) (203 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Testul nr.3
David H Hemphil, susŃine că managementul este:
  1) un compus al elementelor putere;
  2) autoritate;
  3) influentă;
  4) specific firmelor mari;
  5) specific firmelor mici si mijlocii.
Care din combinaŃiile de mai jos au legătură cu definiŃia dată de David H
Hemphil:
 • a. 2,3,4
 • b. 1,2,3
 • c. 1,4,5
 • d. 1,2,5
 • e. 3,4,5
12 ) (61 - MULTI SELECT) (E ai ales : )
Testul nr. 61
Caracteristici de bază ale structurii de producŃie si concepŃie de tip pe obiect sunt:
  1. organizarea secŃiilor de producŃie este realizată după principiul obiectului de fabricaŃie;
  2. în fiecare secŃie se fabrică un singur produs sau componentele ale acestuia, iar secŃiile poartă denumirea produsului pe care-l fabrică;
  3. amplasarea locurilor de muncă se face sub formă de linii tehnologice specializate în fabricaŃia unui produs;
  4. amplasarea locurilor de muncă se face sub formă de linii tehnologice specializate în fabricaŃia mai multor produse;
  5. locurile de muncă sunt specializate în realizarea unei singure operaŃii sau a unui număr foarte mic de operaŃii;
  6. locurile de muncă sunt specializate în realizarea unei singure operaŃii sau a unui număr foarte mic de operaŃii;
  7. organizarea secŃiilor de producŃie este realizată după principiul tehnologiei de fabricaŃie.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2,3,4;
 • b. 1,2,3,7;
 • c. 1,3,5,6;
 • d. 2,3,4,7;
 • e. 1,2,3,6.
13 ) (108 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  8. Teoria stiintifica a managementului comparat indeplineste numeroase functii care pot fi sistematizate in felul urmator:
 • a. constituirea echipei multiculturale de cercetare;
 • b. sintetizeaza si rezuma intr-un limbaj propriu un vast material de informatie;
 • c. capacitatea de mijlocire a comunicarii cunostintelor, precum si de organizare si de sistematizare a acestora;
 • d. posibilitatea de a oferi explicatii pentru o serie extinsa de evenimente sau fenomene si de a prevedea caile si modalitatile concrete de desfasurare a fenomenelor;
 • e. asigurarea interventiei active si a controlului desfasurarii evenimentelor de management comparat. Identificati varianta care nu reprezinta functie specifica teoriei stiintifice a managementului comparat.
14 ) (17 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
Testul nr. 17
Procesul de productie este format din:
   1. procesul de proiectare;
   2. procesul tehnologic;
   3. procesul de muncă;
   4. procesul de marketing;
   5. procesul de management.
AlegeŃi răspunsul corect dintre următoarele combinaŃii:
 • a. 1,2;
 • b. 2,5;
 • c. 1,5;
 • d. 2,3;
 • e. 2,4.
15 ) (258 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Testul nr.8
In functie de modul in care oferta reactioneaza la modificarile de preturi, se disting mai multe feluri de
oferta:
  1. oferta variata;
  2. oferta elastica;
  3. oferta cu elasticitatea unitara;
  4. oferta perfect elastica;
  5. oferta inelastica;
  6. oferta perfect inelastica sau perfect rigida;
  7. oferta relativa.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
 • a. 2,4,5,6,7;
 • b. 1,2,3,4,5;
 • c. 3,4,5,6,7;
 • d. 2,3,4,5,6;
 • e. 1,3,4,6,7.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: