Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Practica pedagogica - Sem 2 - 2009-2010 (726)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (56 - MULTI SELECT) (abc ai ales : )
   Practica pedagogică îşi subsumează un ansamblu de activităţi încât studenţii practicanţi în final:
 • a. cunosc modul specific de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; identifică şi înţeleag principalele responsabilităţi, îndatoriri şi drepturi pe care le incumbă calitatea de educator şi se integrează în atmosfera de muncă şi disciplină specifice şcolii.
 • b. realizează activităţi de predare-învăţare-evaluare efective cu elevii
 • c. îşi însuşesc metodele şi tehnicile de cunoaştere a individualităţii elevilor şi a grupurilor şcolare, valorifică practic şi în condiţii variate cunoştinţele pedagogice în adoptarea formelor de tratare diferenţiată a elevilor, pentru organizarea şi educarea clasei de elevi.
2 ) (18 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogică, studentul participă la:
 • a. diferite activităţi educative organizate de şcoala de aplicaţie;
 • b. serbări şcolare;
 • c. ambele variante prezentate.
3 ) (4 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Pe parcursul şcolarităţii, randamentul procesului învăţării este determinat de măsura în care se asigură o corelaţie intimă între elementele teoretice şi aplicaţiile lor practice.
 • Adevarat Fals
4 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Identificarea şi descrierea desfăşurării fiecărei etape a lecţiei asistate se consemneza in:
 • a. Planificarea anuala
 • b. Proiectul unitatii de invatare
 • c. Fisa de asistenta
 • d. Metodologia aplicarii noului curriculum
5 ) (3 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Practica pedagogică vizează următoarele obiective:
 • a. formarea capacităţii studenţilor de a opera cu informaţii din domeniul ştiinţelor educaţiei; cunoaşterea generală a realităţii şcolii; orientarea în programele analitice şi manualele şcolare; dobândirea unor deprinderi specifice profesiei de cadru didactic; cunoaşterea şi interpretarea informaţiilor despre elevi şi despre clasa de elevi.
 • b. posibilitatea de a experimenta rolul de profesor, predând, evaluând şi fiind evaluaţi în acelaşi timp;
 • c. formarea de specialişti în domeniul practicii pedagogice;
6 ) (65 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   In realizarea invatarii depline în clasă, metodele utilizate preponderent de profesor sunt:
 • a. expozitive ;
 • b. demonstrative,
 • c. centrate pe activitate elevului;
 • d. practice.
7 ) (38 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Evaluarea rezultatelor învăţării, se realizează prin raportare directă la:
 • a. performanţa medie a clasei (colectivului) de elevi
 • b. obiectivele proiectate ale lecţiei
 • c. standardele curriculare de performanţă, stabilite funcţie de media rezultatelor elevilor din clasele de acelaşi nivel din cadrul unei unităţi de învăţământ
8 ) (3 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu se efectuează in cadrul Nivelului II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactica.
 • Adevarat Fals
9 ) (1 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În conformitate cu Legea invatamantului, “Studenţii si absolvenţii care optează pentru profesiunea didactica sunt obligaţi să participe la activităţile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic”.
 • Adevarat Fals
10 ) (53 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică cuprinde practica pedagogică :
 • a. Practica pedagogica in invatamantul primar si gimnazial
 • b. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 • c. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi invatamantul liceal
 • d. Practică pedagogică în învăţământul liceal si universitar
11 ) (10 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Practica pedagogică vizează dezvoltarea:
 • a. competenţelor privind cunoaşterea, înţelegerea şi de utilizarea operaţională adecvată a conceptelor pedagogice şi psiho - pedagogice;
 • b. abilităţilor de explicare şi de interpretare a ideilor, a concepţiilor, a modelelor, a teoriilor şi a paradigmelor în domeniu;
 • c. competenţelor de tip practic - aplicativ şi de transfer, verificabile în proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de învăţare, în utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente coerente de autocunoaştere şi de reflexivitate profesională;
12 ) (54 - MULTI SELECT) (ac ai ales : )
   Demersul didactic personalizat exprimă:
 • a. dreptul profesorului de a lua decizii asupra măsurilor pe care le consideră cele mai adecvate pentru reuşita deplină a întregului traseu didactic
 • b. traseul predare-învăţare-evaluare în activitatea didactică
 • c. răspunderea personală pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar individualizat în funcţie de condiţiile concrete în care are loc activitatea didactică
 • d. un tip de lecţie
13 ) (10 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Predarea, înţeleasă ca o dimensiune a procesului de învăţământ, reprezintă, de fapt, activitatea învăţătorului/profesorului de organizare şi conducere a ofertelor de învăţare, care au drept scop facilitarea şi stimularea învăţării eficiente la elevi.
 • Adevarat Fals
14 ) (57 - MULTI SELECT) (acd ai ales : )
   Cele trei etape importante ale demersului didactic sunt:
 • a. proiectarea activităţii didactice
 • b. înregistrarea vodeo a lectţiilor
 • c. realizarea activităţii didactice
 • d. evaluarea activităţii didactice
 • e. sistematizarea şi restructurarea activităţii didactice
15 ) (13 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În etapa de început a practicii pedagogice (perioada de sensibilizare), are loc primul contact direct al studentului cu şcoala şi se urmăreşte cunoaşterea de către studenţii practicanţi a principalelor domenii ale activităţii din şcoală.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: