Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: drept constitional comparat - Sem 2 - 2011-2012 (4466)
Test adaugat de :mioara

1 ) (14 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   În sistemul constituþional al Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, statutele
sunt legi adoptate de Parlament, dintre care cel mai des citate sunt:
 • a. Magna Charta;
 • b. Petition of right;
 • c. Habeas Corpus;
 • d. Parliamet Act;
 • e. Human Rights Act.
 • 1. a+b+c+d+e
 • 2. c+d+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b
2 ) (19 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
   Puterile exclusive rezervate Senatului S.U.A. sunt urmãtoarele:
 • a. Aprobã numirea unor înalþi funcþionari;
 • b. Aprobã numirile de judecãtori ai Curþii Supreme;
 • c. Aprobã acordurile, înþelegerile sau tratatele încheiate de Preºedintele S.U.A.;
 • d. Judecã punerile sub acuzare ale unor înalþi funcþionari ai statului, inclusiv a Preºedintelui;
 • e. Reglementeazã uniform falimentul.
 • 1. a+c+d
 • 2. a+b+c+d
 • 3. a+b+c+e
 • 4. b+c+e
3 ) (52 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Cum societãþile contemporane nu pot asigura exercitarea directã a democraþiei, ca în
Grecia anticã, s-a optat pentru instituþiile reprezentative. Statele democratice au
perfecþionat sistemul reprezentãrii intereselor generale þinând seama de urmãtoarele
cerinþe:
 • a. instituþiile reprezentative sã exprime interesele tuturor claselor sau categoriilor sociale;
 • b. selectarea reprezentanþilor printr-un sistem de selecþie care presupune: stabilirea candidaþilor de cãtre partidele politice ºi desemnarea directã ºi periodicã a cestora de cãtre alegãtori;
 • c. recunoaºterea dreptului opoziþiei de a critica deciziile guvernului ºi de a întreprinde demersuri pentru schimbarea acestuia pe cale democraticã legalã;
 • d. transparenþa actului de decizie ºi controlul opiniei publice asupra activitãþii guvernanþilor;
 • e. respectarea strictã a legilor.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b+c+d+e
4 ) (3 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene adoptatã de Parlamentul European la a.b.
decembrie b.007 se fondeazã pe urmãtoarele valori indivizibile ºi universale:
 • a. Demnitatea;
 • b. Personalitatea;
 • c. Libertatea;
 • d. Egalitatea;
 • e. Solidaritatea.
 • 1. a+b+c+d
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+e
 • 4. a+c+d+e
5 ) (49 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Un sistem constituþional poate fi privit din urmãtoarele puncte de vedere:
 • a. al concepþiilor politice ce stau la baza sa;
 • b. al raporturilor existente între puterea legislativã ºi puterea executivã, îndeosebi între parlament ºi ºeful statului;
 • c. al metodelor de guvernare, al regimului politic;
 • d. al doctrinei ideologice;
 • e. al raporturilor dintre puterea executivã ºi puterea judecãtoreascã.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b+c+d+e
6 ) (22 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Formal, monarhia britanicã mai are urmãtoarele puteri:
 • a. Sã declare deschise ºi, respectiv, încheiate sesiunile parlamentare;
 • b. Sã dizolve ºi sã convoace parlamentul;
 • c. Sã instituie stare de urgenþã ºi stare de necesitate;
 • d. Sã numeascã pe Primul - Ministru;
 • e. Sã dispunã de unele competenþe în materie judecãtoreasã.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d+e
 • 4. a+c+d+e
7 ) (46 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Interdicþii absolute privind statele membre ale S.U.A. :
 • a. Nu va încheia un tratat, o alianþã sau o confederaþie;
 • b. Nu va acorda autorizaþii de capturare ºi confiscare a navelor strãine;
 • c. Nu va bate monedã;
 • d. Nu va emite monedã de hârtie;
 • e. Nu va emite titluri de credit.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b+c+d+e
8 ) (1 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Plecând de la definirea regimurilor politice ca reprezentând anumite modalitãþi prin care
puterea politicã este organizatã într-o þarã determinatã regimurile democratice pot fi
clasificate în:
 • a. Regimuri parlamentare;
 • b. Regimuri prezidenþiale;
 • c. Regimuri prezidenþiale cu un executiv dual;
 • d. Regimuri monarhice;
 • e. Regimuri colegiale.
 • 1. a+b+c+d
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+e
 • 4. a+c+d+e
9 ) (43 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Identificaþi condiþiile de eligibilitate a candidaþilor pentru Senatul S.U.A.:
 • a. Sã aibã vârsta de 30 de ani;
 • b. Sã fie cetãþeni americani de cel puþin 9 ani;
 • c. Sã locuiascã în statul în care ºi-au depus candidatura;
 • d. Sã cunoascã limba americanã;
 • e. Sã cunoascã constituþia S.U.A.;
 • 1. a+b+e
 • 2. b+c+d
 • 3. a+b+c
 • 4. b+c+e
10 ) (18 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Principalele atribuþii ale Congresului Statelor Unite sunt:
 • a. Asigurã achitarea datoriilor S.U.A.;
 • b. Declarã starea de rãzboi;
 • c. Reglementeazã uniform naturalizarea;
 • d. Propune amendamente constituþionale;
 • e. Alocã fonduri pentru recrutarea ºi înzestrarea forþelor armate.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d+e
 • 4. a+c+d+e
11 ) (51 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Sistemul parlamentar clasic se caracterizeazã prin urmãtoarele trãsãturi:
 • a. alegerea preºedintelui republicii de cãtre parlament;
 • b. rãspunderea politicã a membrilor guvernului ºi a acestuia în întregul sãu faþã de parlament;
 • c. investirea ºefului statului(monarh sau preºedinte al republicii) cu atribuþii limitate privind conducerea efectivã a statului;
 • d. prerogativele constituþionale conferite executivului ca în anumite condiþii prevãzute expres ºi limitativ în legea fundamentalã, sã dizolve parlamentul;
 • e. preponderenþa câºtigatã de guvern, într-o evoluþie constituþionalã îndelungatã, faþã parlament.
 • 1. a+b+d+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d
 • 4. a+b+c+d+e
12 ) (26 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Identificaþi sistemul Curþilor federale din S.U.A. :
 • a. Curþile de district;
 • b. Curþile de apel;
 • c. Curþile cu jurisdicþie specialã;
 • d. Curþile cu jurisdicþie de impeachment;
 • e. Curtea Supremã de Justiþie.
 • 1. a+b+c+e
 • 2. b+c+d+e
 • 3. a+b+c+d+e
 • 4. a+c+d+e
13 ) (2 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
   Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi a
Tratatului de instituire a Comunitãþilor Europene, semnat la Lisabona la a.c. decembrie
 • b. 007conþine:
 • a. Modificãri la Tratatul privind Uniunea Europeanã ºi la Tratatul de instituire a Comunitãþilor Europene;
 • c. Declaraþii;
 • d. Actul final al Conferinþei interguvernamentale;
 • e. Rezerve.
 • 1. a+b+d
 • 2. a+c+d
 • 3. b+d+e
 • 4. a+c+e
14 ) (31 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
   Consiliul de Miniºtri al Franþei este compus din urmãtoarele categorii de demnitari:
 • a. Primul-Ministru;
 • b. Miniºtri;
 • c. Miniºtri de stat;
 • d. Miniºtri delegaþi pe lângã Primul-Ministru;
 • e. Secretari de stat.
 • 1. a+b
 • 2. a+b+e
 • 3. a+b+c+e
 • 4. a+b+c+d+e
15 ) (40 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
   Identificaţi evoluţiile recente în plan constituþional britanic:
 • a. Descentralizarea puterii;
 • b. Reforma puterii legislative;
 • c. Protecþia drepturilor fundamentale prin acte scrise;
 • 1. a+b+e
 • 2. b+c+d
 • 3. a+b+c
 • 4. b+c+e

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: