Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Drept civil. Contracte special - Sem 1 - 2011-2012 (7690)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Pentru ce fapte este angajată obligaŢia de garanŢie pentru evicŢiunea vânzătorului?
 • a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumpărătorului
 • b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului
 • c. pentru viciile ascunse ale bunului vândut
2 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este capacitatea civila a partilor intr-un contract de imprumut de folosinta?
 • a. capacitate deplina pentru ambele parti
 • b. capacitate deplina pentru imprumutat
 • c. capacitate deplina pentru imprumutator
3 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cine nu poate dispune prin donaŢie?
 • a. minorii în favoarea tutorelui cât timp autoritatea tutelară nu a dat tutorelui descărcare de gestiune
 • b. persoanele neconcepute
 • c. Soţii între ei
4 ) (134 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce este promisiunea de vânzare?
 • a. este un antecontract din care se naşte un drept de creanţă
 • b. este numai unilaterală
 • c. ca şi oferta de a contracta este un act juridic unilateral
5 ) (103 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce dobândeste comodatarul prin încheierea contractului de comodat?
 • a. dreptul de proprietate asupra bunului transmis
 • b. dreptul de folosinţă asupra bunului transmis
 • c. un drept de uzufruct
6 ) (146 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce acŢiune are la dispoziŢie vânzătorul în caz de neplată a preŢului de către cumpărător?
 • a. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei , printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care este imprescriptibilă
 • b. poate să ceară obligarea cumpărătorului la executarea în natură a obligaţiei , printr-o acţiune având ca obiect plata preţului care se prescrie în termenul general de prescripţie de 3 ani
 • c. poate să ceară dobânda preţului
7 ) (192 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  De cand se cuvin, in cazul vânzării unui bun producător de fructe civile, acestea cumpărătorului?
 • a. de la momentul vânzării bunului
 • b. de la momentul predării bunului
 • c. de la momentul achitării preţului
8 ) (119 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce condiŢie îmbracă forma scrisă a contractului de depozit?
 • a. nu este necesară forma scrisă
 • b. ad validitatem
 • c. ad probaţionem indiferent dacă lucrul depozitat are o valoare mai mică de 250 lei
9 ) (4 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In ce consta pretul antreprizei? Rezultatul muncii antreprenorului, predate clientului
 • a. poate consta numai intr-o suma de bani
 • b. nu poate fi forfetar
 • c. poate fi estimat cu ocazia incheierii contractului situatie in care antreprenorul va justifica orice crestere a pretului
10 ) (96 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt condiiile pe care trebuie să le îndeplinească obiectul contractului de mandat?
 • a. să fie în circuitul civil
 • b. să privească încheierea de acte juridice
 • c. Să fie inalienabil
11 ) (171 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezintă inserarea unei clauze într-un contract de vânzare cumpărare, în sensul că neplata preŢului în termen de 30 de zile de la scadenŢă atrage rezoluŢiunea contractului?
 • a. nu reprezintă un pact comisoriu expres care să excludă intervenţia instanţei
 • b. reprezintă o clauză penală
 • c. reprezintă un pact comisoriu care atrage desfiinţarea necondiţionată a contractului, la cererea vânzătorului
12 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care este obiectul dreptului de preemŢiune?
 • a. terenurile agricole situate în intravilan
 • b. terenurile agricole situate în extravilan
 • c. pădurile
13 ) (195 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  În ce îşi are originea dreptul de preemptiune?
 • a. lege şi convenţia părţilor
 • b. convenţia unui terţ
 • c. în pactul de preferinţă
14 ) (89 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Prin ce se caracterizează donaŢia între soŢi?
 • a. este revocabilă
 • b. este irevocabilă
 • c. este lovită de nulitate absolută
15 ) (87 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În cazul în care donaŢia se încheie între absenŢi, când trebuie să fie capabil donatarul?
 • a. în momentul emiterii ofertei de către donator
 • b. în momentul acceptării
 • c. în momentul comunicării acceptării ofertei

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: